Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 21/11/17

W dniu 27 listopada 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/319/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  4 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Sękowa, Raslavice, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” w ramach naboru do Programu Intereg Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020, Priorytet I: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,

 2. Określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

 3. Dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Bobowa innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

 4. Zmiany uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  4 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa”,

 5. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

 6. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!