Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa – Część 1 i 2 17/10/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a52aae90-0601-4b57-831e-5266b3143376

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.