Wykonanie odbudowy i remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010, 2011 i 2014 roku 07/09/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0dc39865-336f-4b3d-a238-bf0e9e958e59

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.