Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej 19/06/17

W dniu 26 czerwca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Zapytania i wnioski sołtysów.

 7. Ocena funkcjonowania stołówek szkolnych na terenie Gminy Bobowa.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi:

 1. Przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i rocznych sprawozdań finansowych- dyskusja,

 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby obrachunkowej w Nowym Sączu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobowa za rok 2016,

 3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

 5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bobowa za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2016 rok,

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobowej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,

 2. Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Sędziszowa wzdłuż rzeki Biała”,

 3. Nieodpłatnego nabycia gruntu zabudowanego pompownią wody w Jankowej,

 4. Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Jankowa – Kurzawa-Myśliwiec”,

 5. Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

 6. Zamiany działki nr 442/2 o pow. 0.0164 ha położonej w Jankowej stanowiącej własność Gminy Bobowa na działkę 451/2 o pow. 0.0162 ha położoną w Jankowej stanowiącą własność osoby fizycznej,

 7. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017.

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!