Artykuły z kategorii Wiadomości


Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 16/07/21

W dniu  21 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia Gminnego Planu Ada...

Czytaj więcej

“Oferta na realizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej” 14/07/21

oferta realizacji zadania publicznego

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 23/06/21

W dniu  29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa z...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” 16/06/21

Burmistrz Bobowej informuje, że ostatecznie do 28 czerwca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie: - kolektorów słonecznych, - pomp ciepła na potrzeby c.w.u, - pieców na pellet, w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj...

Czytaj więcej

ANKIETA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY BOBOWA W ZAKRESIE OZE 16/06/21

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobowa, Burmistrz Bobowej zaprasza Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy. W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, proszę o uzupełnienie ankiety. Przy ...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację kapliczki w Siedliskach 02/06/21

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap I. Dotację w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego - KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2021. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 000,00 zł. Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych, ukształtowanie terenu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o I publicznym nieograniczonym przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ogłoszonych w wykazie z dnia 06.05.2021 r. położonych w obrębie Siedliska w gminie Bobowa powiat gorlicki, woj. małopolskie 01/06/21

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na modernizację Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt 01/06/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt” ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 240 000,00 zł. Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku i zostaną nimi objęte wszystkie Domy Kultury na terenie Gminy Bobowa. „...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zakup wyposażenia i informatyzację Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej 31/05/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Zakup wyposażenia i informatyzacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 56 250,00 zł, dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł. W ramach zadania do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej zostanie zakupione 20 laptopów oraz  urządzenia dostępowe. Sprzęt zostanie zakupion...

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację Cmentarza z I wojny światowej w Siedliskach 28/05/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap II ” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury, Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowity koszt zadania wynosi 71 955,00 zł,  dofinansowanie 57 210,00 zł80%. Drugi etap konserwacji i renowacji cmentarza z I w...

Czytaj więcej

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 24/05/21

W dniu 24 maja 2021 r. odbyła się zdalna XXXI Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr XXIV159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, b) wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Bobowa, c) zbycia działek nr 1025/9 o pow. 0.0780 ha i 1025/11 o pow. 0,0523 ha położonych w Bobowej w trybie przetargu, d) przystąpieni...

Czytaj więcej

Informacja w sprawie wykonania oceny energetycznej budynku koniecznej do wymiany starych źródeł ciepła w ramach RPO 24/05/21

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informuje że wykonanie oceny energetycznej budynku, która jest jednym z warunków wymiany starych źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przez audytorów/ankieterów działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) jest zawsze bezpłatne dla mieszkańców Małopolski, którzy zgłosili się i zostali zakwalifikowani do ud...

Czytaj więcej

Informacja o Zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 18/05/21

W dniu  24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Bobowa. ...

Czytaj więcej

XXX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 26/04/21

W dniu 26 kwietnia 2021 r. odbyła się zdalna XXX Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie za 2020 rok, b. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drog...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 21/04/21

W dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony p...

Czytaj więcej