Artykuły z kategorii Wiadomości


XXX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 26/04/21

W dniu 26 kwietnia 2021 r. odbyła się zdalna XXX Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie za 2020 rok, b. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drog...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 21/04/21

W dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony p...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków na zbiórkę azbestu 20/04/21

Burmistrz Bobowej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniego wniosku, który dostępny jest także na stronie internetowej gminy. Nabór wniosków trwał b...

Czytaj więcej

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 29/03/21

W dniu 29 marca 2021 r. odbyła się zdalna XXIX Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 1223/2, b) rozpatrzenia petycji z dnia 16 lutego 2021 r. zatytułowanej: „Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego”, c) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą: Gminny Zakład Gospodark...

Czytaj więcej

Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w Wielki Piątek 29/03/21

W dniu 2 kwietnia 2021 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny.   Powyższy dzień (piątek) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników UM w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 maja 2021 r. (Święto Pracy) na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.  

Czytaj więcej

Informacje w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego 26/03/21

Pismo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorlicach oraz Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. PISMO ROZPORZĄDZENIE

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 23/03/21

W dniu  29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2020 rok. 7. Informacja z dzia...

Czytaj więcej

Ogłoszenie ws. dodatkowego naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 16/03/21

Burmistrz Bobowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie instalacji solarnych, pomp ciepła do podgrzewania c.w.u oraz kotłów c.o. na pellet dla budynków mieszkalnych. Instalacje będą realizowane w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ram...

Czytaj więcej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 23/02/21

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyła się zdalna XXVIII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, b) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020r. w przed...

Czytaj więcej

Informacja o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 16/02/21

W dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr X...

Czytaj więcej

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS 12/02/21

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie d...

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Już od 1 kwietnia 11/02/21

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 04/02/21

NABÓR ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 16 LUTEGO 2021 ROKU Ogłoszenie o naborze Formularz zgłoszeniowy Klauzula informacyjna Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Czytaj więcej

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 25/01/21

W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyła się zdalna XXVII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2021rok, b) przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021rok, c) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”, d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w...

Czytaj więcej

Ankieta dot. oceny potrzeb inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w perspektywie finansowej 2021-2027 19/01/21

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury  Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej prosi   mieszkańców Gminy Bobowa o wypełnienie sondażowej ankiety elektronicznej nr 3 do konsumentów dotyczącej zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej  pod adresem: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta. Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021r.

Czytaj więcej