Zaproszenie do złożenia oferty na PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 09/09/20

Zaproszenie do złożenia oferty

zał nr 1 – formularz ofertowy

zał nr 2 – wykaz osób

zał-nr-3-umowa-nadzór-inwestorski


k.z.