Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa 06/08/18

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.

Celem projektu jest wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w celu zwiększenia dostępności przestrzennej ośrodków pracy, edukacji oraz usług społecznych dla mieszkańców Gminy Bobowa.

Planowane efekty: w ramach realizacji zadania w Bobowej zostanie wybudowany nowy parking na 43 samochody (w tym 3 dla niepełnosprawnych).

Całkowity wartość projektu wynosi 1 961 340,99 zł,

Wkład Funduszy Europejskich: 1 650 411,82 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.