RSS
A A A
SmodBIP

Burmistrz Bobowej

mgr inż. Wacław Ligęza

Kontakt

Urząd Miejski w Bobowej, pokój nr. 4

Telefon:

+48 18 35 14 300
+48 18 35 14 034


Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek: 8.00 - 10.00, 15.30 - 16.30
wtorek - piątek: 8.00 - 10.00

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

2. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

3. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

4. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

5. Powoływanie Zastępcy Burmistrza,

6. Występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika Gminy,

7. Wykonywanie funkcji kierownika urzędu,

8. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9. Wydawanie zarządzeń, decyzji, postanowień i poleceń służbowych w sprawach dotyczących sprawnego funkcjonowania Urzędu,

10. Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

11. Współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,

12. Prowadzenie polityki kadrowej w Urzędzie,

13. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

14. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

15. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

a. Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,

b. Samodzielnych stanowisk pracy : Radcy Prawnego, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

c. Jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań na rzecz Gminy: Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Ośrodka Pomocy Społecznej,

d. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

16. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami do wyłącznej kompetencji Burmistrza.Opublikował: Dariusz Oleksowicz
Publikacja dnia: 20.05.2021
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 16 924