RSS
A A A
SmodBIP

Dowody osobiste

DOWODY OSOBISTE


Godziny przyjęć interesantów:
* poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego:
* poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


DOWODY OSOBISTE

Opis sprawy

Wymiana dowodu osobistego

Kogo dotyczy

Pełnoletni obywatele RP zamieszkujący na jej terytorium zobowiązani do posiadania dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Formularze/ Wnioski do pobrania

Wniosek

Opłaty

nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Bobowej
- Referat Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich,
I piętro, pok. 16
Termin załatwienia sprawy do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.2020, poz. 332 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2020, poz. 256 ze zm.).
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia 7 stycznia 2020 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2020.31 )

Tryb odwoławczy

-

Uwagi i dodatkowe informacje

Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:
• upływu terminu ważności dowodu osobistego – najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
• zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – niezwłocznie (oprócz zmiany danych adresowych),
• zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza – niezwłocznie,
• uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza – niezwłocznie.
W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego.

Uwaga! Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu dla dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej (osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.
INFORMACJA DOT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU:
Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Kto może odebrać dowód osobisty?
1. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
2. Dowód osobisty wydawany dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat życia odbiera rodzic albo opiekun prawny.
3. Dowód osobisty wydawany dla osoby, która ukończyła 13 lat odbiera ta osoba, rodzic albo kurator.
4. Dowód osobisty wydany dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny.
5. Dowód osobisty wydawany ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba, rodzic albo kurator.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie dowodu przez Internet obecność osoby, dla której wydano dowód osobisty jest wymagana, z wyjątkiem dziecka które nie ukończyło 5 roku życia.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.
Obecność przy odbiorze dowodu nie jest wymagana, jeżeli osoba:
1) nie ukończyła 5. roku życia albo
2) nie ukończyła 13. lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona (nie posiada zdolności do czynności prawnych) i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, a wniosek nie był składany przez Internet.

Darmowy kreator zdjęć do dowodu osobistego

Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa.

Generator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego

Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.Opublikował: Dariusz Oleksowicz
Publikacja dnia: 20.01.2021
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 3 758