RSS
A A A
SmodBIP

Meldunki

Opis sprawy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz
"Zgłoszenie pobytu stałego" - załącznik nr 1
"Zgłoszenie pobytu czasowego" - załącznik nr 2,
dowód osobisty,
potwierdzenie pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie - w formie podpisu właściciela (dysponenta) lokalu, złożone na w/w formularzach,
przedłożenie do wglądu dokumentu o prawie dysponowania lokalem (np. akt własności, wypis z ksiąg wieczystych, umowa cywilno – prawna, orzeczenie sądu, itp.).

Formularze/ Wnioski do pobrania

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Pełnomocnictwo

Zameldować możesz się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być na piśmie (tu możesz pobrać wzór pełnomocnictwa), a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.

Opłaty

Usługa zameldowania jest bezpłatna.
– nie pobiera się w przypadku osobistego stawiennictwa oraz w przypadku pełnomocnika (zstępny – dziecko, wnuk, wstępny – rodzice, dziadkowie, małżonek, rodzeństwo),
– pobiera się od pełnomocnika (osoba obca) – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:
na pobyt stały – jest bezpłatne,
na pobyt czasowy na wniosek – kosztuje 17 zł,
każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu – kosztuje 17 zł.

Miejsce składania dokumentów Urząd Miejski w Bobowej

- Referat Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich,
I piętro, pok. 16

Zameldowanie elektronicznie (przez Internet)

Należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:
- dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
- dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
- w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa)

Termin załatwienia sprawy

W chwili złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397, z późn. zm.)

Art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017r., poz. 2411 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

-

Uwagi i dodatkowe informacje

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy wymaga osobistego stawiennictwa lub pisemnego pełnomocnictwa dla osoby dokonującej zgłoszenia zameldowania w imieniu mocodawcy.
Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Pamiętaj, że możesz mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Jeśli meldujesz się na pobyt stały lub czasowy nie musisz wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Sposób załatwienia sprawy

Wymeldowanie osoby, która nie przebywa w miejscu stałego zameldowania następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza.
Właściciel lub najemca mieszkania składa wniosek (podanie) o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania w trybie administracyjnym osoby, która nie przebywa w miejscu stałego zameldowania w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 4.
Decyzja jest doręczana stronom postępowania listownie za poświadczeniem odbioru.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wymeldowanie;
2. Umowa najmu lub akt notarialny albo wypis z księgi wieczystej w celu stwierdzenia uprawnień do lokalu i złożenia wniosku . do wglądu
3. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - oryginał.

Dodatkowe informacje

W zależności od przyczyny wymeldowania należy złożyć następujące załączniki:
- wyrok o eksmisji,
- protokół wykonania eksmisji przez komornika,
- wyrok sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego,
- postanowienie o podziale majątku wspólnego,
- inne dokumenty w zależności od sprawy - informacji udziela pracownik prowadzący.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego . I piętro pokój Nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 73o-153o, lub na konto bankowe Urzędu: Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w Bobowej 61879710130010010002020011 (z adnotacją .dotyczy wymeldowania Pana(i) ...). W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W toku postępowania może być wyznaczony przez organ inny termin zakończenia postępowania z przyczyn niezależnych od organu lub w zależności od toku wyjaśnienia sprawy (art.36 Kpa).

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. Nr 16 tel. (18) 3514300 lub 3514034 wew.34

Tryb odwoławczy

Od decyzji strona możne wnieść odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Bobowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2; art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Podstawa prawna

- Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity . Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).Opublikował: Dariusz Oleksowicz
Publikacja dnia: 20.01.2021
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 241