RSS
A A A
SmodBIP

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) informuje się, że w dniach od 22.12.2020 r. do 11.01.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa”.
Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Bobowej we wpisie: Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa.
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie do 11.01.2021 r.
w formie elektronicznej na adres mailowy: projekty@bobowa.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa za pomocą przygotowanego Formularza zgłaszania uwag.
Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy BobowaOpublikował: Dariusz Oleksowicz
Publikacja dnia: 22.12.2020
Podpisał: Dariusz Oleksowicz
Dokument z dnia: 22.12.2020
Dokument oglądany razy: 169