RSS
A A A
SmodBIP

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (pok. Nr 7)

Wymagane dokumenty:

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu:

 • Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia;
 • Potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 66, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.Dz.U.2015r., poz. 594)

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego
 • na organizację przyjęć, sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
 • Potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców; (dot. zezwolenia na organizację przyjęć);
 • Kserokopie posiadanego zezwolenia (dot. zezwoleń jednorazowych);
 • Szkic sytuacyjny terenu obejmujący wydzielony ogródek gastronomiczny (dot. zezwoleń jednorazowych)

Uwagi:

 • Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są opłaty roczne, które są obliczane indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia bieżącego roku. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok bieżący.
 • Zezwolenia jednorazowe oraz zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Opłaty:

 • Zgodnie z art. 111 ust. 2 i 3 ustawy, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, opłatę w wysokości:
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 • Stosownie do treści art. 111 ust. 5 ustawy, opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt 5 powyższej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w ubiegłym roku;

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Dodaje się art. 18 ust. 12 lit. a w brzmieniu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust.2.”

Dodaje się art. 18 ust. 12 lit. b w brzmieniu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (t.j. Dz.U z 2015 r. , poz. 1286 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000r. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.)
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm.)


Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 16.02.2016
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 3 610