RSS
A A A
SmodBIP

Udostępninie rejestru wyborców

Kogo dotyczy?

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:

1) pominięcia wyborcy w rejestrze;

2) wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania;

3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;

4) ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.    

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

   

Formularze/ Wnioski

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Opłaty

Nie pobiera się.    

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Bobowej  

st. pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Wiesława Szopa      

Miejsce składania dokumentów

pok. 16 - Ewidencja Ludności.    

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy.    

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy /Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm./ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze /Dz. U. z 2011 r. nr 158, poz. 941/    Tryb odwoławczy Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.    

Uwagi i dodatkowe informacje

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy, w rejestrze. Udostępnienie rejestru wyborców polega na okazaniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek.  Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 29.12.2015
Podpisał: Wiesława Szopa
Dokument z dnia: 29.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 231