RSS
A A A
SmodBIP

Organizacja zgromadzeń

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia skierowane do Burmistrza Bobowej powinno dotrzeć nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.
Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Forma pisemna.
W przypadku zakazu zorganizowania zgromadzenia – decyzja administracyjna.
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie:
pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Bobowej bądź drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa,
za pomocą faksu -183514300 wew 21,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) na adres: sekretariat@bobowa.pl
ustnie do protokołu
 - odbiór:
informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
w przypadku wydania decyzji administracyjnej - decyzję udostępnia się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
 
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485).Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 25.11.2015
Podpisał: Karolina Chmura-Urbaś
Dokument z dnia: 25.11.2015
Dokument oglądany razy: 1 379