RSS
A A A
SmodBIP

Udstępnianie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna

Art. 10 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który może być złożony w formie:

 1. ustnej lub telefonicznej
 2. pisemnej – wzór formularza PDF
 3. elektronicznej – na adres e-mail: um@bobowa.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP.

Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bobowa z dnia 23 sierpnia 2007r.:

 • kserokopia/wydruk 1 kartki A4 przy druku jednostronnym 0,20 zł
 • kserokopia/wydruk 1 kartki A4 przy druku dwustronnym 0,40 zł
 • kserokopia/wydruk 1 kartki A3 przy druku jednostronnym 0,30 zł
 • kserokopia/wydruk 1 kartki A3 przy druku dwustronnym 0,52 zł
 • przekazanie w formie zapisu elektronicznego na dyskietce 2 zł
 • przekazanie w formie zapisu elektronicznego na płycie CD 3 zł

Termin odpowiedzi

W miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 14 dni. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące.

Jednostka odpowiedzialna

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego zgodnie z merytorycznym zakresem informacji.

Tryb odwoławczy

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:

 1. na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;
 2. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Środki zaskarżenia określone w pkt. 1 oraz w pkt. 2 nie podlegają opłatom.
 3. W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wyczerpania środków zaskarżenia. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

Uwagi

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji publicznej umarza się.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa lub przesłąć na adres e-mail: um@bobowa.plOpublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 01.04.2015
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 3 365