Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 16 lipca 2024 r. (wtorek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Uchwały Nr XLVII/429/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospod...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat w sprawie magazynów energii"

Szanowni Państwo, W związku z planowanym złożeniem przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej wniosku do naboru dotyczącego MAGAZYNÓW ENERGII (Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, Typ projektu A. Magazyny energii – FEM 2021-2027) informujemy, że została wyłoniona firma, która przygotuje dokumentację aplikacyjną do w/w konkursu oraz przeprowadzi wizje techniczne u mieszkańców deklarujących udział w projekcie. Jest to firma AdMat-Eko Energia Odnawialna, ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica. Przed wejściem audytorów na wizje tech...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM BUDOWY LUB ROZBUDOWY MAGAZYNÓW ENERGII"

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM BUDOWY LUB ROZBUDOWY MAGAZYNÓW ENERGII w ramach Działania 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A. Magazyny energii Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 -2027 Burmistrz Bobowej informuje, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej podjął decyzję o konieczności poddania weryfikacji nieruchomości zgłoszonych do w/w projektu, pod kątem możliwości zamontowania magazynu energii.  Weryfikacja odbywać się będzie podczas wizji lokalnej. Usługa t...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Emilowi Czechowi, b) zmiany Uchwały Nr ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy"

Burmistrz Bobowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz na stronie internetowej Urzędu www.bobowa.pl od 4 czerwca 2024 r., przez 21 dni, będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Bobowa stanowiących własność Gminy Bobowa. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 18 35-14-300 wew. 36. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Wykaz nier...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie postępowania na “Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej”"

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej ogłosił na platformie ezamowienia.gov.pl ogłoszenie o wszczęciu postepowania na "Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej".   Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-77d1301a-1cb9-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie magazynów energii"

Burmistrz Bobowej wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej informują, że właściciele budynków jednorodzinnych, posiadających instalacje fotowoltaiczną mogą w dalszym ciągu zgłaszać się do projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii. Z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza. Zainteresowanych mieszkańców pr...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej za rok 2023. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ...

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Rozpoczęły się prace przy zadaniu “Remont drogi gminnej 270207 K w miejscowości Wilczyska”"

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej  270207 K w km od 0+150 do km 0+690 w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest Firma „PAWLAK” Łukasz Pawlak z siedzibą: 33-336 Łabowa 81. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 204 745,73 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 122 847,00 zł. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270207 K w Wilczyskach na długości 0,540 ...

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Rozpoczęły się prace przy zadaniu “Remont drogi gminnej 270071 K w miejscowości Bobowa”"

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej 270071 K na odcinku I – w km od 0+000-0+135, na odcinku II – w km od 0+417-0+469, na odcinku III - w km od 0+662-0+832 w miejscowości Bobowa, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Godrom" Sp. z o.o. ul. Zakole 9 38-300 Gorlice. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 247 029,08 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 148 217,00 zł. ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o I Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ankieta zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że Gmina Bobowa wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy. Do projektu mogą się zgłosić właściciele budynków jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza). Niniejsza ankieta ma na celu określenie zainteresowania ucz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę"

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa zamierza przystąpić do pilotażowego programu Województwa Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w zbiorniki na deszczówkę. W przypadku uzyskania dofinansowania planowany jest zakup szczelnych zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności 500 l lub 1000 l. Na jedną zgłoszoną nieruchomość przypadać będzie 1 zbiornik. Zainteresowani właściciele budynków proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji udziału w projekcie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w B...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Bobowej w Wielki Piątek"

W dniu 29 marca 2024 roku (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godziny 13:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Gmina Bobowa z dofinansowaniem w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”"

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na realizację prac budowlano - remontowych w Świetlicy Wiejskiej w Brzanie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Stróżnej. Przyznane dofinansowanie wynosi odpowiednio: 30 000,00 zł dla zadania przewidzianego w Brzanie oraz 16 412,00 zł dla zadania w Stróżnej. Planowany termin realizacji inwestycji przypada na 2024 rok. Dzięki pozyskanym środkom, w świetlicy wiejskiej w Brzanie, wykonane zostaną konieczne prace...

... czytaj więcej