RPO - EDUKACJA

"Uchwała Zarządu Gmin Ziemi Gorlickiej w sprawie: przyjęcia Regulaminu Realizacji Projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”"

Uchwała

... czytaj więcej   

RPO

"Nowy sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych w Gminie Bobowa"

Do Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa został przekazany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 26 kwietnia 2021 r. odbyła się zdalna XXX Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie za 2020 rok, b. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Bobowa, c. zmian w budżecie Gminy ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Bobowa. 7. Opiniowanie uchwał w sprawach: ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o naborze wniosków na zbiórkę azbestu"

Burmistrz Bobowej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniego wniosku, który dostępny jest także na stronie internetowej gminy. Nabór wniosków trwał będzie do 7 maja 2021 roku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 29 marca 2021 r. odbyła się zdalna XXIX Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 1223/2, b) rozpatrzenia petycji z dnia 16 lutego 2021 r. zatytułowanej: „Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego”, c) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bob...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w Wielki Piątek"

W dniu 2 kwietnia 2021 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny.   Powyższy dzień (piątek) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników UM w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 maja 2021 r. (Święto Pracy) na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.  

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacje w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"

Pismo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorlicach oraz Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. PISMO ROZPORZĄDZENIE

... czytaj więcej   

Projekty z Budżetu Państwa

"Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska ..."

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 466 600,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020”  na realizację zadania pn. „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska przy Szkole Podstawowej w Stróżnej i Szkole Podstawowej w Bobowej oraz remont piłkochwytów boiska i...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu  29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2020 rok. 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 8. Opiniowanie uchwał...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie ws. dodatkowego naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii"

Burmistrz Bobowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie instalacji solarnych, pomp ciepła do podgrzewania c.w.u oraz kotłów c.o. na pellet dla budynków mieszkalnych. Instalacje będą realizowane w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energi...

... czytaj więcej   

Plany zamówień

"Plan zamówień publicznych na 2021 rok"

Plan zamówień (PDF)

... czytaj więcej   

Wiadomości

"XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyła się zdalna XXVIII Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, b) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o zdalnej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie u...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS"

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać. Chcemy a...

... czytaj więcej