• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki Biała (Biała Tarnowska), pochodzących z powierzchni dachowych obiektów i nawierzchni utwardzonych zakładu POLFIN w m. Jankowa
 • Data zamieszczenia: 15/01/21

 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1464K Bobowa-Brzana w km 1+950,00 z infrastrukturą techniczną w m. Brzana, gmina Bobowa, powiat Gorlicki”
 • Data zamieszczenia: 14/01/21

 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wydaniu decyzji Nr 1/D/2021 z dnia 12 stycznia 2021r.
 • Data zamieszczenia: 13/01/21

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wilczyska-Moroń”
 • Data zamieszczenia: 08/01/21

 • Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku, na realizację z zakresu rozwoju sportu, dla Klubów Sportowych działających na obszarze Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 04/01/21

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 • Data zamieszczenia: 21/12/20

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu i użyczenia – stanowiącej mienie komunalne Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 08/12/20

 • Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego gminy Bobowa z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku
 • Data zamieszczenia: 04/12/20

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 • Data zamieszczenia: 02/12/20

 • Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 01/12/20

 • Zawiadomienie Burmistrza Bobowej o zebraniu dowodów i materiałów wystarczających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wilczyska – Moroń”
 • Data zamieszczenia: 27/11/20

 • Obwieszczenie ws. wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1464K Bobowa-Brzana w km 1+910,00 do km 1+950,00 z infrastrukturą techniczną w m. Brzana, gmina Bobowa, powiat Gorlicki”
 • Data zamieszczenia: 17/11/20

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała (Biała Tarnowska) nowych obiektów budowlanych tj. słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączem sieci energetycznej, na działce nr 284, obr. 0001 Bobowa
 • Data zamieszczenia: 06/11/20

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej
 • Data zamieszczenia: 28/10/20

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa w Jankowej i Siedliskach
 • Data zamieszczenia: 20/10/20

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.
 • Data zamieszczenia: 20/10/20

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28.10.2019 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.
 • Data zamieszczenia: 20/10/20

 • Rozpoczynają się konsultacje ws. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030
 • Data zamieszczenia: 19/10/20

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 52,400 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 151/4, obr. 0007 Wilczyska, j. ew. Miasto Bobowa oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Data zamieszczenia: 19/10/20

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej w sprawie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa”
 • Data zamieszczenia: 15/10/20

 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 49/L/2020 z dnia 12 października 2020 r. (znak WI-IV.746.1.47.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10444_L69Bobowa_507 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 47,443 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 395/10, obr. 0001 Bobowa, j. ew. Miasto Bobowa
 • Data zamieszczenia: 13/10/20

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10444_L69Bobowa_507 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 47,443 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 395/10, obr. 0001 Bobowa, j. ew. Miasto Bobowa
 • Data zamieszczenia: 13/10/20

 • Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Gorlickiego, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, rozbiórkę i budowę obiektu mostowego, wykonanie umocnienia brzegów potoku Brzanka, likwidację i wykonanie przewiertem sterowanym przewodów telekomunikacyjnych pod dnem potoku Brzanka oraz na usługi wodne, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1464K Bobowa – Brzana w km 1+910,00 do km 1+950,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzana, gmina Bobowa, powiat gorlicki”
 • Data zamieszczenia: 07/10/20

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała (Biała Tarnowska) nowych obiektów budowlanych, tj. czterech budynków gospodarczych, o konstrukcji blaszanej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przyłącza instalacji elektroenergetycznej, na działce nr 650/5, obr. Jankowa, gm. Bobowa
 • Data zamieszczenia: 07/10/20

 • Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
 • Data zamieszczenia: 05/10/20

 • Konsultacje zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
 • Data zamieszczenia: 05/10/20

 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska – Siedliska w km 0+670.4 – 0+792.3 oraz budowa, przebudowa i rozbiórka zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Siedliska, gmina Bobowa, powiat gorlicki, województwo małopolskie”
 • Data zamieszczenia: 24/09/20

 • Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów wystarczających do wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.03.2020 r. znak: RIiGK.6220.1.2020
 • Data zamieszczenia: 23/09/20

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 22.09.2020 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.441.2020.RW udzielającej Gminie Bobowa pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn. „Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej dla m. Bobowa – Berdechów”
 • Data zamieszczenia: 23/09/20

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorlicach
 • Data zamieszczenia: 16/09/20

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych Firmy Produkcyjno-Handlowej INS TERM, do rzeki Biała poprzez ujściowy odcinek rowu ziemnego, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 679/5 obr. 0003 Jankowa, gm. Bobowa
 • Data zamieszczenia: 16/09/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, rozbiórkę i budowę obiektu mostowego, wykonanie umocnienia brzegów potoku Brzanka, likwidację i wykonanie przewiertem sterowanym przewodów telekomunikacyjnych pod dnem potoku Brzanka oraz na usługi wodne, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1464K Bobowa- Brzana w km 1+910,00 do km 1+950,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzana, gmina Bobowa, powiat gorlicki”
 • Data zamieszczenia: 04/09/20

 • Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 01/09/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiotelekomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 52,400 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 151/4, obr. 0007 Wilczyska, j. ew. Bobowa
 • Data zamieszczenia: 28/08/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiotelekomunikacyjnego („OR”)10444_L69_Bobowa_507 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 47,443 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 395/10, obr. 0001 Bobowa j. ew. Miasto Bobowa
 • Data zamieszczenia: 28/08/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10444_L69_Bobowa_507 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 52,400 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie dz. nr 151/4 , obr. 0007 Wilczyska, j. ew. Miasto Bobowa
 • Data zamieszczenia: 27/08/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10444_L69_Bobowa_507 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 47,443 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie dz. nr 395/10 , obr. 0001 Bobowa, j. ew. Miasto Bobowa
 • Data zamieszczenia: 27/08/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska – Siedliska w km 0+670.4 – 0+792.3 oraz budowa, przebudowa i rozbiórka zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Siedliska, gmina Bobowa, powiat gorlicki, województwo małopolskie”
 • Data zamieszczenia: 21/08/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn. „Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej dla m. Bobowa – Berdechów”
 • Data zamieszczenia: 20/08/20

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 04/08/20

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 21/07/20

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla m. Siedliska”
 • Data zamieszczenia: 17/07/20

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 • Data zamieszczenia: 24/06/20

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 10.06.2020 r.znak: KR.ZUZ.3.4210.98.2020.ACF udzielająca Powiatowi Gorlickiemu – Powiatowemu Zarządowi Drogowemu w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska -Siedliska
 • Data zamieszczenia: 24/06/20

 • Obwieszczenie dotyczące „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1464K Bobowa – Brzana w km 0+569,80 do km 0+645,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzana, gmina Bobowa, powiat gorlicki”
 • Data zamieszczenia: 02/06/20

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 02/06/20

 • Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów wystarczających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla m. Siedliska”
 • Data zamieszczenia: 25/05/20

 • Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów wystarczających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wilczyska – Moroń
 • Data zamieszczenia: 25/05/20

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała (Biała Tarnowska) nowych obiektów budowlanych, tj. linii kablowej średniego napięcia, na działkach nr 669/3 i 669/5, obr. Jankowa, gm. Bobowa
 • Data zamieszczenia: 18/05/20

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód rzeki Biała (Biała Tarnowska) oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska, gm. Bobowa (RLM 8780)
 • Data zamieszczenia: 15/05/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska – Siedliska”
 • Data zamieszczenia: 24/04/20

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1463K SIEDLISKA-SIEDLISKA”. 24.04.2020 r.
 • Data zamieszczenia: 24/04/20

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Podlesie gm. Bobowa” 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Nowa Wieś gm. Bobowa” 3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Pułanki gm. Bobowa”.
 • Data zamieszczenia: 25/03/20

 • Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów wystarczających do wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1463K SIEDLISKA-SIEDLISKA”
 • Data zamieszczenia: 18/03/20

 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki nr 289 położonej w Siedliskach, która jest we władaniu Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 06/03/20

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich instalacją elektryczną oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowa – gmina Bobowa”
 • Data zamieszczenia: 03/03/20

 • Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiaów wystarczających do wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Podlesie gm. Bobowa” 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Nowa Wieś gm. Bobowa” 3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróżna – Przysiółek Pułanki gm. Bobowa”.
 • Data zamieszczenia: 03/03/20

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa dla miasta Bobowa
 • Data zamieszczenia: 03/03/20

 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1464K Bobowa – Brzana w km 0+569,80 do km 0+645,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzana, gmina Bobowa, powiat gorlicki”,
 • Data zamieszczenia: 28/02/20

 • Obwieszczenie starosty gorlickiego ws. rozbudowy drogi powiatowej w m. Bobowa
 • Data zamieszczenia: 21/02/20

 • Obwieszczenie w sprawie podziału nieruchomości
 • Data zamieszczenia: 11/02/20

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 05/02/20

 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 20/01/20

 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1464K Bobowa-Brzana w km 0+202,50 do km 0+318,30.
 • Data zamieszczenia: 13/01/20

 • Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektów w 2020 r.
 • Data zamieszczenia: 02/01/20

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.05.2019 znak: RIiGK.6220.4.2019 dla przedsięwzięcia pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1463K SIEDLISKA-SIEDLISKA”
 • Data zamieszczenia: 06/12/19

 • Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2020 r.
 • Data zamieszczenia: 05/12/19

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i ich instalacją elektryczną oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowa – gmina Bobowa
 • Data zamieszczenia: 26/11/19

 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS oraz uczniów
 • Data zamieszczenia: 13/11/19

 • Propozycja spędzania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych- przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny. Pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem klubu
 • Data zamieszczenia: 04/11/19

 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS Jankowa oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowej na zajęciach sportowych pozalekcyjnych
 • Data zamieszczenia: 31/10/19

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych programu współpracy z OPP na 2020 r.
 • Data zamieszczenia: 23/10/19

 • Konsultacje społeczne programu współpracy z OPP na 2020 r.
 • Data zamieszczenia: 07/10/19

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa Bobowa-Jankowa-Wilczyska
 • Data zamieszczenia: 24/09/19

 • Oferta realizacji zadania publicznego XX Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej
 • Data zamieszczenia: 31/07/19

 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 09/07/19

 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 09/07/19

 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 02/07/19

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1464K Bobowa – Brzana w km 0+569.8 do km 0+645.00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzana, gmina Bobowa, powiat Gorlicki
 • Data zamieszczenia: 14/06/19

 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 09/05/19

 • Propozycja spędzania wolnego czasu w formie zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny. Pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem klubu. Pokrycie kosztów związanych z organizacją półfinałów Mistrzostw Polski kat. młodziczek”
 • Data zamieszczenia: 30/04/19

 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z OPP za 2018 r.
 • Data zamieszczenia: 24/04/19

 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 16/04/19

 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 12/03/19

 • Obwieszczenie do przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 19/02/19

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 19/02/19

 • Pokrycie kosztów związanych z udziałem w Wojewódzkiej Lidze Dziewcząt sezon 2018/2019
 • Data zamieszczenia: 14/02/19

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 05/02/19

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
 • Data zamieszczenia: 05/02/19

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
 • Data zamieszczenia: 05/02/19

 • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Data zamieszczenia: 31/12/18

 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2021 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”
 • Data zamieszczenia: 13/12/18

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”
 • Data zamieszczenia: 05/12/18

 • Konkurs projektów na realizację zadania publicznego gminy Bobowa z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku
 • Data zamieszczenia: 05/12/18

 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r.
 • Data zamieszczenia: 05/12/18

 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS
 • Data zamieszczenia: 22/11/18

 • Wsparcie działalności sekcji LA w LKS Bobowa
 • Data zamieszczenia: 19/11/18

 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS Jankowa oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowej na zajęciach pozalekcyjnych
 • Data zamieszczenia: 31/10/18

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
 • Data zamieszczenia: 26/10/18

 • Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 • Data zamieszczenia: 10/10/18

 • Ogłoszenie Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 09/10/18

 • Informacja w sprawie dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 02/10/18

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 02/10/18

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
 • Data zamieszczenia: 02/10/18

 • Propozycja spędzania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych- przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny. Pokrycie kosztów z funkcjonowaniem klubu. Udział w Lidze Wojewódzkiej 2018/2019. Zakup sprzętu sportowego
 • Data zamieszczenia: 01/10/18

 • Ogłoszenie Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 03/09/18

 • Ogłoszenie o wyłożeniu planu
 • Data zamieszczenia: 17/08/18

 • Ogłoszenie o wyłożeniu planu
 • Data zamieszczenia: 18/07/18

 • Ogłoszenie o wyłożeniu planu
 • Data zamieszczenia: 26/06/18

 • Informacja
 • Data zamieszczenia: 15/06/18

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2018 roku
 • Data zamieszczenia: 13/06/18

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 05/06/18

 • Informacja
 • Data zamieszczenia: 05/06/18

 • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. zadanie : Wakacje „nie tylko” z Chopinem – organizacja wyjazdu do Warszawy i miejsc związanych z kompozytorem.
 • Data zamieszczenia: 25/05/18

 • Decyzja PGWWP ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 21/05/18

 • Zapytanie ofertowe dotyczące socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2018 roku
 • Data zamieszczenia: 15/05/18

 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z OPP za 2017 r.
 • Data zamieszczenia: 30/04/18

 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 1+789,90 do km 1+834,10 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 2+630,00, w ciągu drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 1+820,00 w miejscowości Stróżna”
 • Data zamieszczenia: 05/04/18

 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 4+809,70 do km 4+948,55 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 5+837,00, w ciągu drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 4+888,00 w miejscowości Stróżna”
 • Data zamieszczenia: 27/03/18

 • Propozycja spędzania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych- przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny
 • Data zamieszczenia: 20/03/18

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Razem ku samodzielności”
 • Data zamieszczenia: 02/03/18

 • Pokrycie kosztów związanych z udziałem w Wojewódzkiej Lidze Dziewcząt sezon 2017/2018
 • Data zamieszczenia: 19/02/18

 • Obwieszczenia Starosty Gorlickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji drogowych w miejscowości Stróżna
 • Data zamieszczenia: 15/02/18

 • Informacja z otwarcia ofert: Wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
 • Data zamieszczenia: 15/01/18

 • Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonywania usług geodezyjnych
 • Data zamieszczenia: 05/01/18

 • Zarządzenia Burmistrza w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku, na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu, dla Klubów Sportowych działających na obszarze Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 04/01/18

 • Rozstrzygnięcie konkursu na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia
 • Data zamieszczenia: 29/12/17

 • Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gminie Bobowa z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018
 • Data zamieszczenia: 29/12/17

 • Prowadzenie placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gminie Bobowa z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018
 • Data zamieszczenia: 08/12/17

 • Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 • Data zamieszczenia: 05/12/17

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
 • Data zamieszczenia: 05/12/17

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
 • Data zamieszczenia: 05/12/17

 • Informacja
 • Data zamieszczenia: 05/12/17

 • Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia
 • Data zamieszczenia: 01/12/17

 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS oraz uczniów
 • Data zamieszczenia: 09/11/17

 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS Jankowa oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowej na zajęciach pozalekcyjnych
 • Data zamieszczenia: 06/11/17

 • Oferta realizacji zadania publicznego
 • Data zamieszczenia: 06/10/17

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
 • Data zamieszczenia: 26/09/17

 • Oferta realizacji zadania publicznego „Propozycja spędzania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny”
 • Data zamieszczenia: 06/09/17

 • Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi
 • Data zamieszczenia: 27/07/17

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K – Jankowa – Stróżna – Szalowa wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 2+630,00 w ciągu drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 1+820,00 w miejscowości Stróżna”
 • Data zamieszczenia: 24/07/17

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K – Jankowa – Stróżna – Szalowa wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 5+837,00 w ciągu drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 4+888,00 w miejscowości Stróżna”
 • Data zamieszczenia: 24/07/17

 • Dostawa i uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 14/06/17

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2017 roku
 • Data zamieszczenia: 08/06/17

 • Zakup wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z systemami operacyjnymi i pakietami biurowymi dla Urzędu Miejskiego w Bobowej
 • Data zamieszczenia: 08/06/17

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 06/06/17

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Data zamieszczenia: 06/06/17

 • Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
 • Data zamieszczenia: 28/04/17

 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z OPP za 2016 r.
 • Data zamieszczenia: 25/04/17

 • Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
 • Data zamieszczenia: 25/04/17

 • Konsultacje w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • Data zamieszczenia: 13/02/17

 • Oferta na realizację zadania publicznego
 • Data zamieszczenia: 30/01/17

 • Informacja o wysokości przyznanych środków na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na kluby sportowe w roku 2017
 • Data zamieszczenia: 02/01/17

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”
 • Data zamieszczenia: 30/12/16

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”
 • Data zamieszczenia: 30/12/16

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”
 • Data zamieszczenia: 30/12/16

 • Raport z konsultacji społecznych w sprawie: wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 19/12/16

 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z OPP za 2015 r.
 • Data zamieszczenia: 14/12/16

 • Informacja o sprzedaży, dzierżawie, najmu
 • Data zamieszczenia: 06/12/16

 • Ogłoszenie ws. konkursu projektów na realizację zadania publicznego gminy Bobowa z zakresu rozwoju sportu w 2017r.
 • Data zamieszczenia: 05/12/16

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
 • Data zamieszczenia: 02/12/16

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na „Wspieraniu osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”
 • Data zamieszczenia: 02/12/16

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
 • Data zamieszczenia: 01/12/16

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Razem ku samodzielności”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 • Data zamieszczenia: 22/11/16

 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 04/11/16

 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 • Data zamieszczenia: 04/11/16

 • Oferta na realizację zadania z kultury fizycznej
 • Data zamieszczenia: 28/10/16

 • Oferta na realizację zadania z kultury fizycznej
 • Data zamieszczenia: 28/10/16

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
 • Data zamieszczenia: 25/10/16

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
 • Data zamieszczenia: 25/10/16

 • Informacja o rozpoczęciu Konsultacji w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • Data zamieszczenia: 07/10/16

 • Oferta UKS Sęp Wilczyska
 • Data zamieszczenia: 30/09/16

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2016-2022”
 • Data zamieszczenia: 14/09/16

 • Oferta na realizację zadania publicznego: „XVII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej”
 • Data zamieszczenia: 31/08/16

 • Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania administracyjnego
 • Data zamieszczenia: 03/08/16

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2016 roku
 • Data zamieszczenia: 03/06/16

 • Otwarty konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu
 • Data zamieszczenia: 17/05/16

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
 • Data zamieszczenia: 13/05/16

 • Oferta realizacji zadania publicznego „Szalom 2016”
 • Data zamieszczenia: 12/05/16

 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Data zamieszczenia: 30/04/16

 • Informacja burmistrza nt rozpoczęcia konsultacji społecznych
 • Data zamieszczenia: 28/04/16

 • Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w roku 2016
 • Data zamieszczenia: 25/04/16

 • Oferta SĘP Wilczyska
 • Data zamieszczenia: 12/04/16

 • Informacja nt dzierżawy i najmu nierochomości
 • Data zamieszczenia: 15/03/16

 • Informacja o dzierżawie i najmie
 • Data zamieszczenia: 08/03/16

 • Oferta SĘP Wilczyska
 • Data zamieszczenia: 04/02/16

 • Informacja o dzierżawie i najmie
 • Data zamieszczenia: 08/01/16

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację  na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”
 • Data zamieszczenia: 30/12/15

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”
 • Data zamieszczenia: 30/12/15

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 • Data zamieszczenia: 30/12/15

 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1465K Jankowa – Lipniczka od km 0+481,00 do km 0+871,00 wraz z budową mostu na rzece Biała w km 62+960,30 w miejscowości Jankowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1465K Jankowa – Lipniczka w km 0+665,00
 • Data zamieszczenia: 15/12/15

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”
 • Data zamieszczenia: 04/12/15

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”
 • Data zamieszczenia: 04/12/15

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na „Wspieraniu osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”
 • Data zamieszczenia: 04/12/15

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”
 • Data zamieszczenia: 12/11/15

 • Oferta
 • Data zamieszczenia: 04/11/15

 • Oferta
 • Data zamieszczenia: 27/10/15

 • Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”
 • Data zamieszczenia: 20/10/15

 • Obwieszczenie o zabraniu dowodów i materiałów wystarczających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”
 • Data zamieszczenia: 20/10/15

 • Oferta
 • Data zamieszczenia: 30/09/15

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 22/09/15

 • Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji
 • Data zamieszczenia: 04/09/15

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Od Katanówek w km 0+450 – 1+550 w m. Brzana, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie”
 • Data zamieszczenia: 03/09/15

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”
 • Data zamieszczenia: 03/09/15

 • Oferta realizacji działania publicznego – XVI Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej
 • Data zamieszczenia: 28/08/15

 • Ogłoszenie ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzania lasu
 • Data zamieszczenia: 24/08/15

 • Ogłoszenie ws. dofinansowania demontażu, transportu i składowania wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych
 • Data zamieszczenia: 19/08/15

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
 • Data zamieszczenia: 03/08/15

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 • Data zamieszczenia: 31/07/15

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2015-2030
 • Data zamieszczenia: 14/07/15

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło
 • Data zamieszczenia: 14/07/15

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla planu gospodarki niskoemisyjnej
 • Data zamieszczenia: 14/07/15

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
 • Data zamieszczenia: 14/07/15

 • Obwieszczenie ws postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Data zamieszczenia: 07/07/15

 • Obwieszczenie ws wydania decyzji środowiskowej
 • Data zamieszczenia: 07/07/15

 • Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zadania: Remont cmentarza wojennego nr 133 w Bobowej obejmujący kompleksową konserwację elementów kamiennych, betonowych oraz żelaznych zgodnie z założeniami kompleksowego programu prac konserwatorskich opracowanego przez Adama Janczy z dnia 20.07.2013r. a w szczególności konserwację ogrodzenia cmentarza wraz z bramką wejściową oraz schodami i słupami murów ogrodzenia, jak również krzyż pomnikowy
 • Data zamieszczenia: 23/06/15

 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
 • Data zamieszczenia: 16/06/15

 • Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn. „Dni Bobowej z kulturą żydowską – Szalom 2015
 • Data zamieszczenia: 28/05/15

 • Obwieszczenie dotyczące wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019
 • Data zamieszczenia: 19/05/15

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2015 roku
 • Data zamieszczenia: 11/05/15

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy BOBOWA za rok 2014
 • Data zamieszczenia: 29/04/15

 • Oferta realizacji zadania publicznego – LKS Bobowa
 • Data zamieszczenia: 16/04/15

 • Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Data zamieszczenia: 09/04/15

 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Sęp Wilczyska
 • Data zamieszczenia: 17/03/15

 • Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w roku 2015
 • Data zamieszczenia: 10/03/15

 • Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany studium
 • Data zamieszczenia: 09/03/15

 • Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działań profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży szkolnej „Wolni – Bez iluzji”
 • Data zamieszczenia: 12/01/15

 • Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2015-2020 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bobowa na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko
 • Data zamieszczenia: 07/01/15

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w Bobowej i Siedliskach oraz do dzierżawy i najmu w Sędziszowej
 • Data zamieszczenia: 09/12/14

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”
 • Data zamieszczenia: 04/12/14

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”
 • Data zamieszczenia: 04/12/14

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „.Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”
 • Data zamieszczenia: 04/12/14

 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Spartakus Siedliska
 • Data zamieszczenia: 07/11/14

 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Sęp Wilczyska
 • Data zamieszczenia: 29/10/14

 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Jankowa
 • Data zamieszczenia: 29/10/14

 • Decyzja o Środowiskowych uwarunkwaniach
 • Data zamieszczenia: 19/09/14

 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji ws. sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
 • Data zamieszczenia: 22/08/14

 • Obwieszczenie o zamiarze wydania decyzji środowiskowej
 • Data zamieszczenia: 19/08/14

 • Obwieszczenie w sprawie kontenerowego skupu złomu i metali kolorowych
 • Data zamieszczenia: 30/07/14

 • Obwieszczenia w spraiw kontenerowych skupów złomu i metali kolorowych
 • Data zamieszczenia: 25/07/14

 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji ws. sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
 • Data zamieszczenia: 17/07/14

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 06/06/14

 • Obwieszczenie ws. budowy farmy fotowoltaicznej
 • Data zamieszczenia: 27/05/14

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 25/03/14

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 25/03/14

 • Oferta realizacji zadania publicznego
 • Data zamieszczenia: 05/03/14

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 07/02/14

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 06/12/13

 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Siedliska
 • Data zamieszczenia: 08/11/13

 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Jankowa
 • Data zamieszczenia: 29/10/13

 • Oferta realizacji zadania publicznego – Sęp Wilczyska
 • Data zamieszczenia: 29/10/13

 • Informacja o konsultacjach ws. program współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
 • Data zamieszczenia: 07/10/13

 • Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w miejscowości Stróżna, gm. Bobowa”
 • Data zamieszczenia: 03/10/13

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej
 • Data zamieszczenia: 26/07/13

 • Informacja w sprawie dzierżawy i sprzedaży nieruchomości
 • Data zamieszczenia: 09/07/13

 • Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 03/06/13

 • Poziom recyklinfu odpadów komunalnych
 • Data zamieszczenia: 03/06/13

 • Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające
 • Data zamieszczenia: 03/06/13

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 07/05/13

 • Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji w sprawie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 • Data zamieszczenia: 29/04/13

 • Ogłoszenie o konsultacjach strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobowa na lata 2013- 2020
 • Data zamieszczenia: 02/04/13

 • Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji
 • Data zamieszczenia: 22/02/13

 • Konkurs projektów na realizację zadań publicznych gminy Bobowa z zakresu sport 2013 roku
 • Data zamieszczenia: 03/01/13

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 07/12/12

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 06/12/12

 • Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku
 • Data zamieszczenia: 05/12/12

 • Propozycja spędzenia wolnego czasu przez członków UKS Jankowa oraz uczniów Szkoły Podstawowoej w Jankowej
 • Data zamieszczenia: 06/11/12

 • Propozycja spędzenia wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS Siedliska oraz uczniów Gimnazjum w Siedliskach
 • Data zamieszczenia: 25/10/12

 • Projekt uchwały do konsultacji w sprawie programu wspołpracy 2013
 • Data zamieszczenia: 17/10/12

 • Oferta realizacji zadania publicznego – Sęp Wilczyska
 • Data zamieszczenia: 11/10/12

 • Wykaz nieruchomosci do dzierżawy i najmu
 • Data zamieszczenia: 09/10/12

 • Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
 • Data zamieszczenia: 28/08/12

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegający na organizacji „XIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Kloc
 • Data zamieszczenia: 07/08/12

 • OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU
 • Data zamieszczenia: 06/08/12

 • Informacja o dzierżawie
 • Data zamieszczenia: 08/06/12

 • Inwentaryzacja azbestu w Gminie Bobowa
 • Data zamieszczenia: 04/06/12

 • INFORMACJA BURMISTRZA BOBOWEJ O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
 • Data zamieszczenia: 28/05/12

 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w s
 • Data zamieszczenia: 09/05/12

 • Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
 • Data zamieszczenia: 08/05/12

 • Konkursy na dyrektorów szkół w Gminie Bobowa
 • Data zamieszczenia: 02/05/12

 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 • Data zamieszczenia: 30/04/12

 • Oferta realizacaj zadania publicznego – Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Data zamieszczenia: 14/03/12

 • Propozycja spędzenia czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do udziału w zawodach sportowych i udział w zawodach – piłka siatkowa i pilka ręczna
 • Data zamieszczenia: 13/02/12

 • Konkurs projektów w sprawie rozwoju sportu
 • Data zamieszczenia: 15/12/11

 • Propozycja spędzenia wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS Siedliska oraz uzcniów gimnazjum w Siedliskach
 • Data zamieszczenia: 21/11/11

 • Propozycja spędzenia czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do udziału w zawodach sportowych i udział w zawodach – piłka siatkowa i pilka ręczna
 • Data zamieszczenia: 07/11/11

 • Propozycja spędzenia wolnego czasuprzez uczniów UKS Jankowa oraz uczniow Szkoły Podstawowej w Jankowej na zajęciach sportowych pozalekcyjnych
 • Data zamieszczenia: 27/10/11

 • Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa mostu nad potokiem Stróżnianka w ciągu drogi powiatowej nr 1506K Jankowa-Stróżna-Szalowa w km 1+271 w m. Wilczyska”
 • Data zamieszczenia: 21/10/11

 • Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa mostu nad potokiem Stróżnianka w ciągu drogi powiatowej nr 1506K Jankowa-Stróżna-Szalowa w km 2+084 w m. Stróżna”
 • Data zamieszczenia: 21/10/11

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 Zborowice – Krzyżówka w miejsco
 • Data zamieszczenia: 19/10/11

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegajacy na organizacji „XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klock
 • Data zamieszczenia: 30/08/11

 • Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 20/06/11

 • Oferta na realizację zadania publicznego pn.”Siatkówka, bawi, uczy i wychowuje”
 • Data zamieszczenia: 13/06/11

 • Organizacja spotkań integracyjnych i wydarzeń kulturalnych dla wsi Sędziszowa, Biesna i Siedliska
 • Data zamieszczenia: 29/04/11

 • Oferta na realizację zadania publicznego „Tenis stolowy, piłka siatkowa, piłka ręczna”
 • Data zamieszczenia: 23/02/11

 • Konkurs projektów z zakresu sportu
 • Data zamieszczenia: 24/01/11

 • Oferta na realizację zadania publicznego „Rozwój różnorodnych form aktywności fizycznej”
 • Data zamieszczenia: 26/10/10

 • Oferta realizacji zadania publicznego
 • Data zamieszczenia: 08/10/10

 • Oferta realizacji zadania publicznego
 • Data zamieszczenia: 08/10/10

 • Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji
 • Data zamieszczenia: 05/10/10

 • Kanalizacja sanitarna dla gminy Bobowa w miejscowościach: Stróżna – Siedliska – Sedziszowa – Bobowa – Wilczyska. Etap II zad. 1+2
 • Data zamieszczenia: 17/08/10

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 16/08/10

 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej z dnia 19-07-2010
 • Data zamieszczenia: 19/07/10

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
 • Data zamieszczenia: 07/06/10

 • Obwieszczenie Bobowej z dnia 25 marca 2010
 • Data zamieszczenia: 26/03/10

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 25/02/10

 • Obwieszczenie Wojewody Malopolskiego o zezwoleniu na inwestycję
 • Data zamieszczenia: 18/11/09

 • Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łużnianka w km 6+890 – 8+130 w m.Biesna, gm.Łużna, pow.gorlicki, woj. małopolskie
 • Data zamieszczenia: 24/07/09

 • Burmistrz Bobowej ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym
 • Data zamieszczenia: 21/04/09

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 13/08/08

 • Wójt Gminy Bobowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku
 • Data zamieszczenia: 13/03/08

 • Czy Bobowa zostanie miastem?
 • Data zamieszczenia: 20/02/08

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 28/01/08

 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku
 • Data zamieszczenia: 10/01/08

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 07/01/08

 • Informacje nt. Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Witolda Kochana
 • Data zamieszczenia: 18/12/07

 • Obwieszczenie w sprawie wyboru ławników sądowych
 • Data zamieszczenia: 08/06/07

 • Komunikat w sprawie punktowych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
 • Data zamieszczenia: 26/04/07

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku.
 • Data zamieszczenia: 13/03/07

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”
 • Data zamieszczenia: 23/01/07

 • Ogłoszenie w sprawie produktu leczniczego Corhydron
 • Data zamieszczenia: 14/11/06

 • Zawiadomienie o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości w dniach od 7 listopada 2006r. do 27 listopada 2006r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 • Data zamieszczenia: 06/11/06

 • Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży
 • Data zamieszczenia: 01/09/06

 • „Rozbudowa Stacji Wodociągowej” w Bobowej na działkach nr 290/2, 389, 388, 384/2
 • Data zamieszczenia: 22/08/06

 • Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Bobowa
 • Data zamieszczenia: 22/08/06

 • Ogłoszenie o przeznaczeniu do rozbiórki budynku Starej Remizy OSP położonego w miejcowości Stróżna
 • Data zamieszczenia: 07/07/06

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Bobowa w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Data zamieszczenia: 01/06/06

 • Wójt Gminy Bobowa ogłasza konkurs na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach oraz Zespołu Szkół w Brzanie
 • Data zamieszczenia: 16/05/06

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Data zamieszczenia: 26/04/06

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Data zamieszczenia: 26/04/06

 • Informacja o włpynieciu wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.
 • Data zamieszczenia: 26/04/06

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku.
 • Data zamieszczenia: 21/04/06

 • Informacja Wojta Gminy Bobowa z dnia 09.03.2005 r
 • Data zamieszczenia: 14/03/06

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Bobowa w sprawie Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku pt. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”
 • Data zamieszczenia: 27/02/06

 • Informacja Wojta Gminy Bobowa z dnia 28.10.2005 r
 • Data zamieszczenia: 31/10/05

 • Informacja Wojta Gminy Bobowa z dnia 28.10.2005 r
 • Data zamieszczenia: 31/10/05

 • Ogłoszenie o losowaniu składółw odwodowych komisji wyborczych w Gminie Bobowa
 • Data zamieszczenia: 29/08/05

 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomość przeznaczonych do sprzedaży
 • Data zamieszczenia: 16/08/05

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie na 2005 r, zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 • Data zamieszczenia: 06/06/05

 • Zawiadomienie o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości w dniach 20 grudnia 2004r. do 10 stycznia 2004r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • Data zamieszczenia: 21/12/04

 • Dzień 24 grudnia 2004 r. dniem wolnym od pracy
 • Data zamieszczenia: 06/12/04

 • Informacja Wojta Gminy Bobowa z dnia 19 sierpnia 2005 r.
 • Data zamieszczenia: 14/05/04

 • Ogłoszenie w sprawie Gminnego Serwera Internetowego
 • Data zamieszczenia: 23/04/04

 • USC: Wymiana dowodów osobistych
 • Data zamieszczenia: 14/04/04

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bobowa z dnia 19 marca 2004r.
 • Data zamieszczenia: 13/04/04