• Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa


 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa


 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa


 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1464K Bobowa – Brzana w km 0+569.8 do km 0+645.00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzana, gmina Bobowa, powiat Gorlicki


 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa


 • Propozycja spędzania wolnego czasu w formie zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny. Pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem klubu. Pokrycie kosztów związanych z organizacją półfinałów Mistrzostw Polski kat. młodziczek”


 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa


 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa


 • Obwieszczenie do przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa


 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa


 • Pokrycie kosztów związanych z udziałem w Wojewódzkiej Lidze Dziewcząt sezon 2018/2019


 • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych


 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2021 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”


 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”


 • Konkurs projektów na realizację zadania publicznego gminy Bobowa z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku


 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS


 • Wsparcie działalności sekcji LA w LKS Bobowa


 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS Jankowa oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowej na zajęciach pozalekcyjnych


 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji


 • Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019


 • Ogłoszenie Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa


 • Informacja w sprawie dzierżawy


 • Propozycja spędzania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych- przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny. Pokrycie kosztów z funkcjonowaniem klubu. Udział w Lidze Wojewódzkiej 2018/2019. Zakup sprzętu sportowego


 • Ogłoszenie Burmistrza Bobowej o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa


 • Ogłoszenie o wyłożeniu planu


 • Ogłoszenie o wyłożeniu planu


 • Ogłoszenie o wyłożeniu planu


 • Informacja


 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2018 roku


 • Informacja


 • Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. zadanie : Wakacje „nie tylko” z Chopinem – organizacja wyjazdu do Warszawy i miejsc związanych z kompozytorem.


 • Decyzja PGWWP ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bobowa


 • Zapytanie ofertowe dotyczące socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 2018 roku


 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 1+789,90 do km 1+834,10 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 2+630,00, w ciągu drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 1+820,00 w miejscowości Stróżna”


 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 4+809,70 do km 4+948,55 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 5+837,00, w ciągu drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 4+888,00 w miejscowości Stróżna”


 • Propozycja spędzania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych- przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Razem ku samodzielności”


 • Pokrycie kosztów związanych z udziałem w Wojewódzkiej Lidze Dziewcząt sezon 2017/2018


 • Obwieszczenia Starosty Gorlickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji drogowych w miejscowości Stróżna


 • Informacja z otwarcia ofert: Wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych


 • Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonywania usług geodezyjnych


 • Rozstrzygnięcie konkursu na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia


 • Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gminie Bobowa z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018


 • Prowadzenie placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gminie Bobowa z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018


 • Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia


 • Informacja


 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS oraz uczniów


 • Propozycja spędzania wolnego czasu przez członków UKS Jankowa oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowej na zajęciach pozalekcyjnych


 • Oferta realizacji zadania publicznego


 • Oferta realizacji zadania publicznego „Propozycja spędzania czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, udział w zawodach piłka ręczna i inne dyscypliny”


 • Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K – Jankowa – Stróżna – Szalowa wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 2+630,00 w ciągu drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 1+820,00 w miejscowości Stróżna”


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K – Jankowa – Stróżna – Szalowa wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 5+837,00 w ciągu drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w km 4+888,00 w miejscowości Stróżna”


 • Dostawa i uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Bobowa


 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2017 roku


 • Zakup wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z systemami operacyjnymi i pakietami biurowymi dla Urzędu Miejskiego w Bobowej


 • Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży


 • Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej


 • Konsultacje w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


 • Oferta na realizację zadania publicznego


 • Informacja o wysokości przyznanych środków na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na kluby sportowe w roku 2017


 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”


 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”


 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”


 • Raport z konsultacji społecznych w sprawie: wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.


 • Ogłoszenie ws. konkursu projektów na realizację zadania publicznego gminy Bobowa z zakresu rozwoju sportu w 2017r.


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na „Wspieraniu osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Razem ku samodzielności”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa


 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


 • Oferta na realizację zadania z kultury fizycznej


 • Oferta na realizację zadania z kultury fizycznej


 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji


 • Informacja o rozpoczęciu Konsultacji w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


 • Oferta UKS Sęp Wilczyska


 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2016-2022”


 • Oferta na realizację zadania publicznego: „XVII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej”


 • Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania administracyjnego


 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2016 roku


 • Otwarty konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu


 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji


 • Oferta realizacji zadania publicznego „Szalom 2016”


 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


 • Informacja burmistrza nt rozpoczęcia konsultacji społecznych


 • Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w roku 2016


 • Oferta SĘP Wilczyska


 • Informacja nt dzierżawy i najmu nierochomości


 • Oferta SĘP Wilczyska


 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację  na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”


 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”


 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.


 • Obwieszczenie Starosty Gorlickiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1465K Jankowa – Lipniczka od km 0+481,00 do km 0+871,00 wraz z budową mostu na rzece Biała w km 62+960,30 w miejscowości Jankowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1465K Jankowa – Lipniczka w km 0+665,00


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na „Wspieraniu osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”


 • Oferta


 • Oferta


 • Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”


 • Obwieszczenie o zabraniu dowodów i materiałów wystarczających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”


 • Oferta


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Od Katanówek w km 0+450 – 1+550 w m. Brzana, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie”


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”


 • Oferta realizacji działania publicznego – XVI Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej


 • Ogłoszenie ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzania lasu


 • Ogłoszenie ws. dofinansowania demontażu, transportu i składowania wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych


 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych


 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2015-2030


 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło


 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla planu gospodarki niskoemisyjnej


 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


 • Obwieszczenie ws postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


 • Obwieszczenie ws wydania decyzji środowiskowej


 • Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zadania: Remont cmentarza wojennego nr 133 w Bobowej obejmujący kompleksową konserwację elementów kamiennych, betonowych oraz żelaznych zgodnie z założeniami kompleksowego programu prac konserwatorskich opracowanego przez Adama Janczy z dnia 20.07.2013r. a w szczególności konserwację ogrodzenia cmentarza wraz z bramką wejściową oraz schodami i słupami murów ogrodzenia, jak również krzyż pomnikowy


 • Obwieszczenia Burmistrza Bobowej w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej


 • Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn. „Dni Bobowej z kulturą żydowską – Szalom 2015


 • Obwieszczenie dotyczące wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019


 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2015 roku


 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy BOBOWA za rok 2014


 • Oferta realizacji zadania publicznego – LKS Bobowa


 • Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Sęp Wilczyska


 • Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w roku 2015


 • Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany studium


 • Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu działań profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży szkolnej „Wolni – Bez iluzji”


 • Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2015-2020 i Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bobowa na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu położonych w Bobowej i Siedliskach oraz do dzierżawy i najmu w Sędziszowej


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „.Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”


 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Spartakus Siedliska


 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Sęp Wilczyska


 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Jankowa


 • Decyzja o Środowiskowych uwarunkwaniach


 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji ws. sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi


 • Obwieszczenie o zamiarze wydania decyzji środowiskowej


 • Obwieszczenie w sprawie kontenerowego skupu złomu i metali kolorowych


 • Obwieszczenia w spraiw kontenerowych skupów złomu i metali kolorowych


 • Informacja o rozpoczęciu konsultacji ws. sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Obwieszczenie ws. budowy farmy fotowoltaicznej


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Oferta realizacji zadania publicznego


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Siedliska


 • Oferta realizacji zadania publicznego – UKS Jankowa


 • Oferta realizacji zadania publicznego – Sęp Wilczyska


 • Informacja o konsultacjach ws. program współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


 • Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w miejscowości Stróżna, gm. Bobowa”


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej


 • Informacja w sprawie dzierżawy i sprzedaży nieruchomości


 • Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobowa


 • Poziom recyklinfu odpadów komunalnych


 • Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji w sprawie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013


 • Ogłoszenie o konsultacjach strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobowa na lata 2013- 2020


 • Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji


 • Konkurs projektów na realizację zadań publicznych gminy Bobowa z zakresu sport 2013 roku


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


 • Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku


 • Propozycja spędzenia wolnego czasu przez członków UKS Jankowa oraz uczniów Szkoły Podstawowoej w Jankowej


 • Propozycja spędzenia wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS Siedliska oraz uczniów Gimnazjum w Siedliskach


 • Projekt uchwały do konsultacji w sprawie programu wspołpracy 2013


 • Oferta realizacji zadania publicznego – Sęp Wilczyska


 • Wykaz nieruchomosci do dzierżawy i najmu


 • Obwieszczenie o wydanym postanowieniu


 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegający na organizacji „XIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Kloc


 • OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU


 • Informacja o dzierżawie


 • Inwentaryzacja azbestu w Gminie Bobowa


 • INFORMACJA BURMISTRZA BOBOWEJ O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI


 • Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w s


 • Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy


 • Konkursy na dyrektorów szkół w Gminie Bobowa


 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


 • Oferta realizacaj zadania publicznego – Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej


 • Propozycja spędzenia czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do udziału w zawodach sportowych i udział w zawodach – piłka siatkowa i pilka ręczna


 • Konkurs projektów w sprawie rozwoju sportu


 • Propozycja spędzenia wolnego czasu przez członków UKS SPARTAKUS Siedliska oraz uzcniów gimnazjum w Siedliskach


 • Propozycja spędzenia czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie do udziału w zawodach sportowych i udział w zawodach – piłka siatkowa i pilka ręczna


 • Propozycja spędzenia wolnego czasuprzez uczniów UKS Jankowa oraz uczniow Szkoły Podstawowej w Jankowej na zajęciach sportowych pozalekcyjnych


 • Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa mostu nad potokiem Stróżnianka w ciągu drogi powiatowej nr 1506K Jankowa-Stróżna-Szalowa w km 1+271 w m. Wilczyska”


 • Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa mostu nad potokiem Stróżnianka w ciągu drogi powiatowej nr 1506K Jankowa-Stróżna-Szalowa w km 2+084 w m. Stróżna”


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 Zborowice – Krzyżówka w miejsco


 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegajacy na organizacji „XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klock


 • Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Bobowa


 • Oferta na realizację zadania publicznego pn.”Siatkówka, bawi, uczy i wychowuje”


 • Organizacja spotkań integracyjnych i wydarzeń kulturalnych dla wsi Sędziszowa, Biesna i Siedliska


 • Oferta na realizację zadania publicznego „Tenis stolowy, piłka siatkowa, piłka ręczna”


 • Konkurs projektów z zakresu sportu


 • Oferta na realizację zadania publicznego „Rozwój różnorodnych form aktywności fizycznej”


 • Oferta realizacji zadania publicznego


 • Oferta realizacji zadania publicznego


 • Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji


 • Kanalizacja sanitarna dla gminy Bobowa w miejscowościach: Stróżna – Siedliska – Sedziszowa – Bobowa – Wilczyska. Etap II zad. 1+2


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa


 • Obwieszczenie Burmistrza Bobowej z dnia 19-07-2010


 • Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


 • Obwieszczenie Bobowej z dnia 25 marca 2010


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa


 • Obwieszczenie Wojewody Malopolskiego o zezwoleniu na inwestycję


 • Usuwanie szkód powodziowych na potoku Łużnianka w km 6+890 – 8+130 w m.Biesna, gm.Łużna, pow.gorlicki, woj. małopolskie


 • Burmistrz Bobowej ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa


 • Wójt Gminy Bobowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku


 • Czy Bobowa zostanie miastem?


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa


 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku


 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa


 • Informacje nt. Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Witolda Kochana


 • Obwieszczenie w sprawie wyboru ławników sądowych


 • Komunikat w sprawie punktowych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku.


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”


 • Ogłoszenie w sprawie produktu leczniczego Corhydron


 • Zawiadomienie o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości w dniach od 7 listopada 2006r. do 27 listopada 2006r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


 • Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży


 • „Rozbudowa Stacji Wodociągowej” w Bobowej na działkach nr 290/2, 389, 388, 384/2


 • Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Bobowa


 • Ogłoszenie o przeznaczeniu do rozbiórki budynku Starej Remizy OSP położonego w miejcowości Stróżna


 • Ogłoszenie Wójta Gminy Bobowa w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


 • Wójt Gminy Bobowa ogłasza konkurs na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach oraz Zespołu Szkół w Brzanie


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


 • Informacja o włpynieciu wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku.


 • Informacja Wojta Gminy Bobowa z dnia 09.03.2005 r


 • Ogłoszenie Wójta Gminy Bobowa w sprawie Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku pt. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”


 • Informacja Wojta Gminy Bobowa z dnia 28.10.2005 r


 • Informacja Wojta Gminy Bobowa z dnia 28.10.2005 r


 • Ogłoszenie o losowaniu składółw odwodowych komisji wyborczych w Gminie Bobowa


 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomość przeznaczonych do sprzedaży


 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie na 2005 r, zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.


 • Zawiadomienie o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości w dniach 20 grudnia 2004r. do 10 stycznia 2004r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


 • Dzień 24 grudnia 2004 r. dniem wolnym od pracy


 • Informacja Wojta Gminy Bobowa z dnia 19 sierpnia 2005 r.


 • Ogłoszenie w sprawie Gminnego Serwera Internetowego


 • USC: Wymiana dowodów osobistych


 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bobowa z dnia 19 marca 2004r.