<< Powrót do listy

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa


Data publikacji: 2012-11-15 15:14:26


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

data zamieszczenia: 02 stycznia 2013 r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

data zamieszczenia: 19 grudnia 2012 r.

 .

 .

.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
z siedzibą w Bobowej, adres: 38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1. wykształcenie wyższe o kierunku artystycznym, ekonomicznym, pedagogicznym lub bibliotekoznawstwo;
2. co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach kultury;
3. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym; ustawy - Kodeks pracy;
4. dobra znajomość języka angielskiego;
5. doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej;
6. wiedza w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych oraz doświadczenie w organizowaniu współpracy z zagranicą;
7. umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi;
8. niekaralność w zakresie określonym w pkt III ppkt 6 i 7.

II. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. organizowanie   i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy Bobowa;
2. realizacja zadań statutowych Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa;
3. pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

III. Wymagane dokumenty:
1. pisemne zgłoszenie się do konkursu w formie listu motywacyjnego wraz z życiorysem (CV);
2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia);
3. kopia świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy;
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 , poz. 286 z późn. zm.);
5. pisemne opracowanie koncepcji pracy, funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz koncepcje pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność kulturalną (maksymalnie do 5 stron A4);
6. pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne  przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pisemne oświadczenie o braku zakazu  pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 z, poz. 114 z późn. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed powołaniem, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
7. pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

IV. Kandydaci mogą uzyskać informację na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w siedzibie tej instytucji:
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18, tel. (18) 35-14-013, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 V. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobowej lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bobowej, tj. 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21 (decyduje data wpływu do Urzędu), w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego oraz kontaktu telefonicznego, z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa” bądź w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: um@bobowa.pl - w terminie do dnia 17 grudnia 2012 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Bobowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego:
do  dnia  31 grudnia 2012 r.

VII.    Regulamin Komisji Konkursowej dostępny jest na stronie internetowej  www.bobowa.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bobowej.


POBIERZ ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BOBOWEJ W SPRAWIE OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl