<< Powrót do listy

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008r.

Bobowa dn. 30 kwietnia 2008 r.

Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Bobowa za I kwartał 2008 r.


Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz .2104 z późn zm.) Wójt Gminy Bobowa informuje, że:
Gmina Bobowa w I kwartale 2008 r. osiągnęła dochody w wysokości 6.587.277,10 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 4.546.478,12 zł.
w tym:
- wydatki bieżące 4.517.930,12 zł
- wydatki majątkowe 28.548,00 zł


Na koniec I kwartału 2008 rok wystąpił niedobór w realizacji budżetu na kwotę 2.040.798,98 zł, co wynika z sprawozdania Rb-NDS będącego załącznikiem do niniejszej infromacji.
W okresie sprawozdawczym Gmina Bobowa dokonała spłaty rat kredytów na kwotę 699.300,00 zł.

Rb-NDS
(kliknij aby pobrać)


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl