<< Powrót do listy

Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2007r.

Bobowa dn. 31 lipca 2007 r.

Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Bobowa za II kwartał 2007 r.


Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz .2104 z późn zm.) Wójt Gminy Bobowa informuje, że:
Gmina Bobowa w II kwartale 2007 r. osiągnęła dochody w wysokości 11.559.242,14 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 9.135.444,94 zł.
w tym:
- wydatki bieżace 8.702.076,35 zł
- wydatki majątkowe 433.368,59 zł

Za II kwartał 2007 rok wystąpiła nadwyżka w realizacji budżetu na kwotę 2.423.797,20 zł, co wynika z sprawozdania Rb-NDS będącego załącznikiem do niniejszej infromacji.
W okresie sprawozdawczym Gmina Bobowa dokonała spłaty rat kredytów w kwocie 618.703 zł .
Ponadto została podpisana umowa poręczenia kredytu na kwotę 16.250 zł.

Rb-NDS
(kliknij aby pobrać)


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl