<< Powrót do listy

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007r.

Bobowa dn. 23 maja 2007 r.

Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Bobowa za I kwartał 2007 r.


Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz .2104 z późn zm.) Wójt Gminy Bobowa informuje, że:
Gmina Bobowa w I kwartale 2007 r. osiągnęła dochody w wysokości 6.497.033,84 zł, a wydatki zostały zrealizowane na kwotę 4.644.906,04 zł.
w tym:
- wydatki bieżace 4.352.871,99 zł
- wydatki majątkowe 292.034,05 zł

Za I kwartał 2007 rok wystąpiła nadwyżka w realizacji budżetu na kwotę 1.852.127,80 zł, co wynika z sprawozdania Rb-NDS będącego załącznikiem do niniejszej infromacji.
W okresie sprawozdawczym Gmina Bobowa dokonała spłaty rat kredytów w kwocie 531.355 zł .
Nie udzielano z budżetu gminy pożyczek, poręczeń, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Rb-NDS
(kliknij aby pobrać)


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl