<< Powrót do listy

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2006r.

Bobowa dn. 2 marca 2007 r.

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za IV kwartał 2006 r.

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. -o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn zm.) Wójt Gminy Bobowa informuje że:
Gmina Bobowa w III kwartale 2006 r. osiągnęła dochody w wysokości 18.944.200,97 zł, a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19.596.387,98 zł.
Za I kwartał 2006 r. wystąpiła nadwyżka w realizacji budżetu na kwotę 652.187,01 zł co wynika z sprawozdania Rb- NDS załącznika do niniejszej informacji .
W okresie sprawozdawczym nie udzielono z budżetu gminy pożyczek, poręczeń, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Wójt Gminy Bobowa
mgr inż. Wacław LigęzaRb-NDS
(kliknij aby pobrać)


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl