<< Powrót do listy

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2006r.

Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Bobowa za III kwartał 2006 r.


Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. - o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 poz .2104 z późn zm.) Wójt Gminy Bobowa informuje, że:
Gmina Bobowa w III kwartale 2006 r. osiągnęła dochody w wysokości 14.155.673,17 zł, a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12.234.890,89 zł.
Za II kwartał 2006 rok wystąpiła nadwyżka w realizacji budżetu na kwotę 1.920.782,28 zł, co wynika z sprawozdania Rb-NDS będącego załącznikiem do niniejszej infromacji.
W okresie sprawozdawczym nie udzielono z budżetu gminy pożyczek, poręczeń, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Rb-NDS
(kliknij aby pobrać)


Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl