<< Powrót do listy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej


Data publikacji: 2015-04-17 08:10:28


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Bobowej

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej

Długoszowskich 3, 38-350 Bobowa

 

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 832 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata, na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej”, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Burmistrz Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.

Bliższych informacji udziela dyrektor ZEAS w Bobowej, tel. 18 35 14 178.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Ogłoszenie ukazało się w prasie o zasięgu ogólnopolskim Dziennik „Gazeta Prawna” w dniu 17 kwietnia 2015 r.Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl