<< Powrót do listy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY


Data publikacji: 2013-04-03 07:37:42


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie

2. posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki                     o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny                              i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
  i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodziną.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość obsługi komputera (pakiet Office )  i programów biurowych,
 2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 3. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy                               z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 6. umiejętność współpracy w zespole,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

 

ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie prowadzenie poradnictwa                        i edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

W tym celu asystent rodziny m. in. będzie:

 • diagnozował sytuację rodziny,
 • opracowywał i realizował plan pracy z rodziną,
 • współpracował z instytucjami takimi jak : szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miejski, OPS itp.,
 • pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
 • pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
 • merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
 • motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,
 • pomagał w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • pomagał w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,
 • pomagał i motywował w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy,
 • prowadził dokumentację dotyczącą pracy z rodziną.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy                 z dziećmi i/lub rodziną,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku,                   gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 10. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:                    „ Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.                 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,                  z późn. zm.)”.

 

Dodatkowe informacje:

 Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, pokój nr 2,                 do 12 kwietnia 2013 r. w godzinach 7.30 – 15.30 – osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:

Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 3514456 wew. 14.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bobowa.pl, BIP Bobowa oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Koszt dojazdu do rodziny pokrywa wykonawca usługi tj. asystent rodziny.

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

 


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
z dnia 15.04.2013r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
z dnia 19.04.2013r.Pokaż ten wpis na stronie bobowa.pl