Wiadomości

"Informacja"

W dniu 17 czerwca 2018 r w Bobowej ekipa TVP Kraków będzie filmować uroczystości związane z obchodami 100 lecia Niepodległości Polski. Nagrane fragmenty zostaną umieszczone w programie turystycznym TVP Kraków pt. "Wypad w plener Bobowa". Udział Państwa w tym publicznym wydarzeniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku. Ci z Państwa, którzy nie chcą być sfilmowani, proszeni są zdecydowane zasygnalizowanie swojego stanowiska w kierunku operatora kamery: słownie lub gestem. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w tej pięknej uroczysto...

... czytaj więcej   

PROW

"Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa"

Gmina Bobowa zakończyła i rozliczyła I etap operacji pn. „Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa”  realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wypłacona kwota wsparcia stanowi 1 419 269 zł. W wyniku I etapu operacji wykonano następujące zadania: Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270093K Bobowa – ul. Św. Wawrzyńca – Pułanki w miejscowości Bobowa wraz z przebudową pobocza na ciąg pieszy, Przebudowa drogi gminnej Nr 270100 K Bobowa – Stadion Sportowy w miejscowości Bobowa wraz z przebudową p...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Komunikat ws. utrzymywania porządku na terenach zielonych"

Przypominam właścicielom gruntów na terenie Gminy Bobowa o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.) oraz  z § 5 pkt 4 i 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 3943)...

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa"

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 983 217,76 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. : - wzniesień geologicznych zawierających roślinność i skały charakterystyczn...

... czytaj więcej   

POIiŚ

"Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach"

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Bobowa realizacji projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez: specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.p...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa"

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RET.070.128.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa informuje się, że od 24 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe stawki. TABELA STAWEK

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o sesji"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 28 maja 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 11:00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Bobowa. Podjęcie uchwał ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Małopolski e-Senior” – bezpłatne szkolenia dla seniorów"

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie miasta i gminy  Bobowa  przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Współpraca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii"

Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna S.A proponuje współprace w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Bobowa. Warunkiem wstępnym jest wyznaczenie odpowiednich lokalizacji farm i uzyskanie prawa do dysponowania gruntem o powierzchni od 1 do 2 hektarów. Całość przedsięwzięcia sfinansowana byłaby ze środków PGE Energia Odnawialna S.A. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panem Danielem Markowiczem, Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach, tel. 18 354 87 93, e-mal: dm@powiatgorlicki.pl

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie. Informacja o stanie kultury...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: "Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach". w terminie do dnia 04.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Gmina Bobowa w ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja"

Zgodnie z art. 269, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz.U. z  2017r., poz.1566 i 2180 ) od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele nieruchomości lub władający nieruchomością zobowiązani są do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych  z gruntem na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2. Dotyczy to wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Warsztaty informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu warsztatów informacyjno – edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w  Harmonogramie realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje dostępne ...

... czytaj więcej   

PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska do siatkówki plażowej". W ramach realizacji zadania w Bobowej zostanie wybudowane boisko do piłki plażowej, dzięki czemu nastąpi rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 49 600,00 zł. Całkowity koszt wynosi 50 000,00 zł. Zad...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zmiana godziny pracy Urzędu Miejskiego w Wielki Piątek"

W dniu 30 marca 2018 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 14:00.

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!