Wiadomości

"Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Podjęcie uchwał w sprawach: podziału G...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: „Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach" w terminie do dnia 30.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bip Gmina Bobowa w BIP w zakładce nabór ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe obiekty sportowe w Bobowej"

Przy ul. Sportowej w Bobowej planowane jest wybudowanie obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia plenerowa, strefa relaksu, czyli powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Zlecone zostało również  wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do stadionu, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. W przyszłości teren ten będzie objęty monitoringiem. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z bieżni stadionu, do Urzędu Miejskiego przekazana została informacja, że nawierzchnia na części bieżni ulega powierzchniowemu rozwarstwieniu. Na skutek tych in...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Szkolenia za bony w Małopolsce"

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl INFORMACJA - Szkolenia za bony 2018 Informacja z uwzględnieniem lokalnych dyżurów

... czytaj więcej   

PROW

"„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”"

Gmina Bobowa podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego poprzez przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach”. Zadanie ma na celu przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach w celu stworzenia warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa. Planowanym wynikiem operacji będzie przebudowany podjazd dl...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego"

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu posiada właściwość terytorialną dla gmin wchodzących w skład powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowos...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet"

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPius, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pf. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje wsparcie techniczne, w każdej gminie województwa przeprowadzi szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetow...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja o terminie sesji Rady Miejskiej"

W dniu  27 luty 2018 r. (wtorek) o godzinie 13.30,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa, b) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojew...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zimowe utrzymanie dróg"

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że za zimowe utrzymanie dróg publicznych, oraz chodników  odpowiedzialni są  zarządcy dróg: Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie tel. 14 621-98-43, 572 720 300. Drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach tel. 13 44-71-336, 698 962 724. Organizacją odśnieżania dróg gminnych zajmują się Sołtysi w poszczególnych Sołectwach Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 5 pkt. 1 ppkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Powiatowe Targi Pracy w Gorlicach"

Mamy przyjemność zaprosić na Powiatowe Targi Pracy wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego, a także inne zainteresowane osoby. Odbędą się one 28 lutego w Gorlickim Centrum Kultury, przy ul. Józefa Michalusa 4 (w godzinach 09:00-13:00). Wydarzenie jest organizowane przez firmę doradczo-szkoleniową- Pro Studio z Krakowa, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Głównym celem wydarzenia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, jak również umożliwienie przedsiębiorcom znalezienie odpowiednich pracowników. Udział w Targach jest dla wszystkich uczestników bezpł...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Warsztaty dla branży turystycznej"

Małopolska Organizacja Turystyczna zaprasza przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Małopolsce na warsztaty branżowe. Warsztaty kierowane są do podmiotów prowadzących swoją działalność w obszarach turystyki: sportowo-rekreacyjnej (m.in. obiekty sportowe, wyciągi narciarskie, centra aktywnej turystyki, centra sportu i rekreacji, touroperatorzy), uzdrowiskowej (uzdrowiska, ośrodki spa wellness, kliniki, touroperatorzy), mile widziane również firmy prowadzące usługi przewozowe dla grup turystycznych/biznesowych oraz przewodnicy, piloci - kt...

... czytaj więcej   

RPO

"Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa"

Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa", które uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Przedmiotem projektu jest demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także gruz azbe...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Sesja Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 14.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2018 rok, b) gminnego programu profilaktyki i r...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji! Od 9 stycznia do 23 stycznia 2018r  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stycz...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Granty w LGD „Beskid Gorlicki”"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje już wnioski o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Granty to działanie nowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejścia LEADER. Granty ułatwiają podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich prze...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!