Wiadomości

"Ogłoszenie o sesji"

O G Ł O S Z E N I E W dniu 28 maja 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 11:00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Bobowa. Podjęcie uchwał ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"„Małopolski e-Senior” – bezpłatne szkolenia dla seniorów"

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie miasta i gminy  Bobowa  przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Współpraca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii"

Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna S.A proponuje współprace w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Bobowa. Warunkiem wstępnym jest wyznaczenie odpowiednich lokalizacji farm i uzyskanie prawa do dysponowania gruntem o powierzchni od 1 do 2 hektarów. Całość przedsięwzięcia sfinansowana byłaby ze środków PGE Energia Odnawialna S.A. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panem Danielem Markowiczem, Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach, tel. 18 354 87 93, e-mal: dm@powiatgorlicki.pl

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek) o godzinie 12:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie. Informacja o stanie kultury...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: "Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach". w terminie do dnia 04.05.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Gmina Bobowa w ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Informacja"

Zgodnie z art. 269, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz.U. z  2017r., poz.1566 i 2180 ) od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele nieruchomości lub władający nieruchomością zobowiązani są do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych  z gruntem na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2. Dotyczy to wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego"

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Warsztaty informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu warsztatów informacyjno – edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w  Harmonogramie realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje dostępne ...

... czytaj więcej   

PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska do siatkówki plażowej". W ramach realizacji zadania w Bobowej zostanie wybudowane boisko do piłki plażowej, dzięki czemu nastąpi rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 49 600,00 zł. Całkowity koszt wynosi 50 000,00 zł. Zad...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zmiana godziny pracy Urzędu Miejskiego w Wielki Piątek"

W dniu 30 marca 2018 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 14:00.

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej"

W dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Podjęcie uchwał w sprawach: podziału G...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach"

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: „Konkurs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach" w terminie do dnia 30.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bip Gmina Bobowa w BIP w zakładce nabór ...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Nowe obiekty sportowe w Bobowej"

Przy ul. Sportowej w Bobowej planowane jest wybudowanie obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia plenerowa, strefa relaksu, czyli powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Zlecone zostało również  wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do stadionu, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. W przyszłości teren ten będzie objęty monitoringiem. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z bieżni stadionu, do Urzędu Miejskiego przekazana została informacja, że nawierzchnia na części bieżni ulega powierzchniowemu rozwarstwieniu. Na skutek tych in...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Szkolenia za bony w Małopolsce"

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl INFORMACJA - Szkolenia za bony 2018 Informacja z uwzględnieniem lokalnych dyżurów

... czytaj więcej   

PROW

"„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”"

Gmina Bobowa podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego poprzez przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach”. Zadanie ma na celu przebudowę podjazdu dla niepełnoprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach w celu stworzenia warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Bobowa. Planowanym wynikiem operacji będzie przebudowany podjazd dl...

... czytaj więcej   

Wiadomości

"Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego"

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu posiada właściwość terytorialną dla gmin wchodzących w skład powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowos...

... czytaj więcej   
Google+ Click to listen highlighted text!