Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 20/09/22

W dniu 26 września 2022r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.

7. Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim.

8. Przyjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bobowa porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie „współfinansowania zadania z zakresu bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych dla ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Bobowa”,

b) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania,

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżnej,

d) rozpatrzenia skargi na działalność pełniącego funkcję Burmistrza Bobowej,

e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,

f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność