Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/07/22

W dniu  2 sierpnia  2022 r. (wtorek) o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa gen. Bolesławowi Wieniawie- Długoszowskiemu

b) określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela oraz zasad udzielania i wymiaru tygodniowego godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2022/2023

d)    udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Siedliska

f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

g) uchylenia uchwały nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz uchwały nr XXVI/240/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Bobowa

h) zmiany uchwały Nr XLIII/393/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.” Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981w miejscowości Bobowa”

i) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,

j) zmiany uchwały Nr XLIV/407/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 czerwca 2022r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność