Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 21/06/22

W dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2021rok – debata,

  • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bobowej

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi:

a) przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i rocznych sprawozdań finansowych – dyskusja,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Bobowa za 2021 rok,

c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej  z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bobowa za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2021 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobowej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia programu pn. „Gminny program oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobowa.”

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Siedliskach – strefa aktywności gospodarczej,

c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Siedliska,

d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych   w obrębie ewidencyjnym Sędziszowa,

e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,

f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność