Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 25/05/22

W dniu  30 maja  2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej za rok 2021 (w tym realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny) oraz przedstawienie potrzeb  w zakresie pomocy społecznej.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa,

b) zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu.

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sędziszowa,

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu na realizację zadania „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Gmina Bobowa, obręby: Jankowa i Wilczyska”,

e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 w miejscowości Bobowa”,

f) udzielenia dotacji celowej na wykonanie konserwacji Ołtarza Głównego w kościele pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach,

g) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,

h) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność