„Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Gminnej Jednostki Usług Komunalnych” 04/05/22

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Gminnej Jednostki Usług Komunalnych” w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie Gminy Bobowa i jednostek jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji tych instytucji i ich cyberbezpieczeństwa.

Planowane efekty projektu:

Efektem projektu będzie zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, licencji, systemów,  które poprawią dostępność infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Gminnej Jednostki Usług Komunalnych. Dzięki temu rozwinie się potencjał gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej, co przyczyni się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych dla mieszkańców i skróci czas ich realizacji w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

W dłuższej perspektywie działania wpłyną korzystnie na zwiększenie zdolności urzędu i jednostki do realizacji e-usług i przyczynią się do zwiększenia ogólnej efektywności realizowanych procedur.

Z efektów zadania korzystać będą mieszkańcy całej Gminy Bobowa.

Zakupiony sprzęt i oprogramowanie będą bezpośrednio i pośrednio powiązane z wykorzystaniem przez gminę i jednostkę usług elektronicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się do niwelowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych wywołanych przez wystąpienie pandemii COVID-19 w Polsce.

Całkowita wartość projektu wynosi 294 150,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 294 150,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 294 150,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność