Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 16/07/21

W dniu  21 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Gminnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa do 2030 roku,
  b) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer III/21/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
  d) zmiany uchwały nr XXXII/288/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy na lata 2021-2032”,
  e) zmiany Uchwały Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Przewodniczącym Rad Sołeckich w Gminie Bobowa,
  f) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2021 oraz zmiany w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2021 rok Nr XXVI/233/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020r.,
  g) zmiany uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.