Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 23/06/21

W dniu  29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2020rok – debata,

a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bobowej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi:

a) przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i rocznych sprawozdań finansowych – dyskusja,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2020 rok,

c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bobowa za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2020 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobowej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach

a) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa,

b) zmiany Uchwały Nr XXIX/264/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/283/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21.12.2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

c) zmiany Uchwały Nr XXVIII/255/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

d) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2021,

e) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze jaki miał miejsce w miejscowości Nowa Biała,

f) przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa na lata 2021-2032″,

g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2021/2022,

h) zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.