Informacja o Zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 18/05/21

W dniu  24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Bobowa.

7. Opiniowanie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr XXIV159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa,

b) wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Bobowa,

c) zbycia działek nr 1025/9 o pow. 0.0780 ha i 1025/11 o pow. 0,0523 ha położonych w Bobowej w trybie przetargu,

d) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

e) dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,

f) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

g) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2021,

h) zmiany uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.