Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 23/03/21

W dniu  29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2020 rok.

7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

8. Opiniowanie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 1223/2,

b) rozpatrzenia petycji z dnia 16 lutego 2021 r. zatytułowanej: „Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego”,

c) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobowej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz

 


k.z.