Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 19/01/21

W dniu  25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2021rok,

b) przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021rok,

c) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”,

d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

e) przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim” i zasad partycypacji Gminy Bobowa w tym projekcie.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.