Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa 22/12/20

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) informuje się, że w dniach od 22.12.2020 r. do 11.01.2021 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobowej w zakładce: Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie do 11.01.2021 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: projekty@bobowa.pl ,  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa za pomocą przygotowanego Formularza zgłaszania uwag.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa do pobrania


k.z.