Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 16/12/20

W dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa.

a) Opinia Komisji Budżetu i Finansów,

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

d) Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Bobowa na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2021 rok,

b) udzielenia dotacji celowej na wykonanie konserwacji estetycznej elementów złoconych ołtarza głównego z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej,

c) udzielenia dotacji celowej na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej kościoła pw. św. Mikołaja w Siedliskach,

d) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2019 – 2022,

e) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

g) wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Bobowa,

h) wydatków budżetu Gminy Bobowa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020r.,

i) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

j) zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.