Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” 08/12/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.