XXV Sesja Rady Miejskiej 26/11/20

W dniu 25 listopada 2020 r. odbyła się zdalna XXV Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a) zmiany uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018r. szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2019-2022,

b) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 683/4,

d) Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa,

e) Przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa”,

f) określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta,

g) Uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14.06.2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

h) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

i) zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.


k.z.