Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 26/11/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.