XXIV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 27/10/20

W dniu 26 października 2020 r. odbyła się zdalna XXIV Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

Proponowany porządek obrad:

a) uchwalenie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

b) zmiany uchwały Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

c) przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobowa za rok szkolny 2019/2020.

d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Wilczyska działka Nr 180/4

e) zmiany Uchwały Nr XVII/148/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17.02.2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

f) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

g) wyznaczenia aglomeracji Bobowa,

h) zmiany uchwały Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa,

i) wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa,

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gminnych na rzecz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa,

k) zmiany uchwały Nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14.06.2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

l) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

m) zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.


k.z.