Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bobowa 16/10/20

Urząd Miejski w Bobowej zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr XXIII/209/20 Rady  Miejskiej w Bobowej z dnia 17 września 2020r. z dniem 1 listopada 2020 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosić 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jednocześnie ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnym jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach w wysokości 2,00 zł za każdego mieszkańca. Wówczas stawka opłaty z ulgą kompostową wynosi 14,00 zł.

Podwyżka opłat za wywóz odpadów komunalnych nastąpiła z przyczyn niezależnych od Samorządu Gminnego. Głównym jej powodem jest znaczny wzrost ilości odpadów wytwarzanych i przekazywanych do odbioru przez mieszkańców gminy. Do dnia 31.08.2020 roku zebrano 674,70 ton odpadów,  na koniec bieżącego roku zebranych zostanie około 1012 ton. Do analizy i kalkulacji dotychczas obowiązującej stawki przyjęto ilość  zebranych odpadów w poprzednich latach  tj. 615,5 ton/ rok.

Dodatkowo zwiększyły się koszty związane z opakowaniami tj. workami na odpady, ich identyfikacją oraz oprogramowaniem rozliczeń. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wydatki związane z wywozem odpadów muszą być pokryte wyłącznie z opłat pochodzących od mieszkańców.

Apeluje się o maksymalne wypełnianie worków z odpadami komunalnymi, jak również ich zagęszczanie w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych, w efekcie czego będzie można zaoszczędzić na ilości zakupionych worków.

Dla porównania przedstawia się poniżej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach powiatu gorlickiego oraz nowosądeckiego.

  Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty podstawowa (zł) Stawka opłaty z ulgą kompostową (zł)
Miasto Gorlice 17,50 15,50
Miasto Biecz 19,00 18,00
Gmina Gorlice 20,00 18,00
Gmina Łużna 20,00 17,00
Gmina Uście Gorlickie 22,00 20,00
Gmina Sękowa 19,00 18,00
Gmina Lipinki 19,00 16,00
Gmina Ropa 17,00 15,00
Gmina Grybów 23,00 17,00
Miasto Grybów 15,00 14,00
Gmina Korzenna 16,00 16,00

k.z.