Obwieszczenie Burmistrza Bobowej w sprawie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa” 15/10/20

Bobowa, dnia 15.10.2020 r.

RIiGK.062.1.2020

Obwieszczenie Burmistrza Bobowej

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa” w terminie od 15.10.2020 r. do 05.11.2020 r.

 Z wyłożonym dokumentem można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 do 15:30 lub na stronie internetowej http://www.bobowa.pl/BIP/index.php?id=167.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie. Wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@bobowa.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Bobowej.

Obwieszczenie Burmistrza Bobowej

Projekt Założeń – Gminy Bobowa

 

 

 


k.z.