Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 25/09/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.