XXIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 18/09/20

W dniu 17 września 2020 r. odbyła się zdalna XXIII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania,

b) ustalenia Regulaminu korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej,

c) zmiany uchwały nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa,

d) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sędziszowa wraz z ustanowieniem służebności,

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowa,

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Siedliska,

h) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

i) zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

j) zmiany Uchwały Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa,

k) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


k.z.