Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej 18/09/20

W związku z planowanym otwarciem dla handlujących placu targowego od dnia 1 października 2020 r., podaje się do wiadomości „Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej”, uchwalony  przez Radę Miejską  w Bobowej

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu, który publikujemy poniżej:

 

Regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej

oraz wykonywania na nim działalności handlowej

1. Plac targowy do prowadzenia działalności handlowej w Bobowej zlokalizowany jest na działkach nr 395/9, nr 395/13, czynny w każdy czwartek w godzinach od 6:00 do 12:00.

2. Właścicielem placu targowego do handlu jest Gmina Bobowa.

3. Nadzór nad placem targowym do działalności handlowej sprawuje Burmistrz Bobowej,  a bezpośrednio odpowiedzialnym jest administrator Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej.

4. Na placu targowym w Bobowej prowadzi się sprzedaż owoców, warzyw, artykułów spożywczych, przemysłowych, nasion, sadzonek, kwiatów ozdobnych, krzewów i towarów okazjonalnych, a w szczególności wszystkich towarów i artykułów nie wyłączonych z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Towar przeznaczony do sprzedaży powinien być świeży, a w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami, posiadać stosowne świadectwa jakości.

6. Za jakość i pochodzenie sprzedawanych towarów i świadczonych usług na targowisku odpowiada wyłącznie ich sprzedawca lub usługodawca.

7. Na targowisku zabrania się handlu w szczególności:

a) zwierzętami i ptactwem,

b) napojami alkoholowymi, narkotykami, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,

c) produktami ropopochodnymi,

d) produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi z wyjątkiem ziół,

e) bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz artykułami pirotechnicznymi,

f) walutami,

g) towarami pochodzącymi z przestępstwa lub nielegalnego źródła,

h) artykułami, którymi obrót jest zabroniony lub regulują go w sposób szczególny odrębne przepisy.

8.W obrębie placu targowego do prowadzenia działalności handlowej winien być wywieszony w sposób trwały i widoczny aktualny regulamin korzystania z placu targowego w Bobowej oraz wykonywania na nim działalności handlowej oraz cennik stawek i opłat targowych uchwalonych przez Radę Miejską w Bobowej.

9. Inkasent pobierający opłaty targowe obowiązany jest do wydawania czytelnych pokwitowań.

10. Prowadzący działalność handlową na placu targowym są zobowiązani do:

a) uiszczania należnej opłaty targowej,

b) utrzymania czystości wokół swoich stanowisk poprzez wyrzucanie odpadów i opakowań do kontenera usytuowanego na placu targowym oraz usuwania powstałych  plam z olejów silnikowych,

c) zabezpieczenia sadzonek, kwiatów i krzewów w odpowiednich osłonkach, foliach, które zapobiegną zanieczyszczeniu nawierzchni placu targowego.

11. Prowadzący działalność na placu targowym odpowiadają za wszelkie szkody powstałe obrębie zieleni, zniszczenia ławek, koszy, ogrodzenia oraz zaniedbań na terenie budynku sanitarnego.

12. Prowadzący działalność handlową na placu targowym zobowiązani są do naprawy i usunięcia wszelkich zniszczeń we własnym zakresie i na własny koszt.

13. Na placu targowym obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.

14. Na terenie placu targowego zabronione jest parkowanie samochodów i innych pojazdów w celach niehandlowych oraz wjazdu i parkowania samochodów o tonażu powyżej 3,5 tony.

15. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona z ręki, kosza, pojemnika, skrzynki, z placu, ze stołu, łóżka polowego, straganu, namiotu, z samochodu osobowego, z samochodu ciężarowego do 3,5 tony,

16. Prowadzenie sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów na terenie placu targowego w Bobowej jest zabroniona.

17. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej może wyznaczyć na terenie targowiska stałe punkty sprzedaży lub świadczenia usług dla określonych grup, towarów i usług.

18. Poza obrębem placu targowego, na chodnikach, jezdni, w pasach zieleni obowiązuje zakaz sprzedaży towarów.

19. Na placu targowym zabrania się ustawiania stoisk w sposób utrudniający komunikacje pieszą.

20. Na ogrodzeniu placu targowego zabrania się wywieszania wszelkich artykułów.

21. Na placu targowym zabrania się instalowania przenośnych stanowisk handlowych poprzez wbijanie pali, gwoździ, prętów mogących powodować uszkodzenie nawierzchni.

22. Zabrania się wprowadzania na plac targowy psów i innych zwierząt domowych.

23. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej czuwa nad przestrzeganiem regulaminu placu targowego oraz sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i stanem sanitarny placu targowego.

24. Z uwagi na potrzebę organizacji ruchu drogowego lub porządku publicznego prowadzący targowisko może zarządzić wcześniejsze zakończenie sprzedaży i opuszczenie placu targowego lub jego części.

25. Prawo do kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu mają upoważnieni pracownicy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej oraz funkcjonariusze służb porządkowych.

26. Na żądanie kontrolującego sprzedający winien okazać ważny dowód uiszczenia opłaty targowej oraz dokumentu upoważniającego do prowadzenia działalności gospodarczej.

27. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów sanitarno-higienicznych, handlowych, porządkowych i przeciwpożarowych oraz innych przepisów odnoszących się do placu targowego.

28. Korzystający z placu targowego naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.


k.z.